Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att bygga utanför detaljplan

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga i ett sådant område krävs än mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan.

Om du vill bygga nytt i ett område som saknar detaljplan, kan det vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet ger dig möjlighet att undvika onödig projektering, ifall det visar sig vara svårt att få bygglov för dina byggplaner. 

Om området där du vill bygga saknar detaljplan men ligger inom sammanhållen bebyggelse, då gäller i princip samma bygglovsplikt som för ett område med detaljplan. En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

 • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader
 • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter
 • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark

Utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse kan du ha möjlighet att göra en bygglovsbefriad tillbyggnad och uppföra en bygglovsbefriad komplemetbyggnad till ditt en- och tvåbostadshus.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov utanför detaljplanerat område:

 • Tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • Den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • Tillbyggnaden ska vara liten
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov utanför detaljplanerat område:

 • Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan
 • Komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
 • Komplementbyggnaden ska vara fristående
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

Du hittar mer information om vad som gäller utanför detaljplanerat område på boverkets hemsida.

Senast uppdaterad 04 mars 2024