Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Solceller, solpaneler och solfångare

Du får ofta installera utanpåliggande solcellspaneler eller solfångare utan bygglov eller anmälan, men för att installera dem på byggnader inom kulturmiljön behöver du bygglov.
För integrerade solpaneler behöver du söka bygglov.

Du behöver inte bygglov eller anmälan om de utanpåliggande solcellspanelerna eller solfångarna:

 • monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial,
 • följer byggnadens form och inte är uppvinklade eller utvinklade,
 • inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • inte påverkar byggnadens konstruktion eller brandskydd,
 • solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Du kan behöva göra en anmälan och få startbesked om:

 • installationen ska göras på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus, till exempel på en kontorsbyggnad eller ett flerbostadshus. 

 • byggnadens konstruktion påverkas och-/eller behöver förstärkas, exempelvis om takkonstruktionen behöver förstärkas,

 • installationen avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Du behöver bygglov om:

 • solcellerna integreras i fasad- eller takmaterial,

 • byggnaden är klassad som av högt kulturhistoriskt värde,

 • byggnaden ligger i ett område av särskilt kulturhistoriskt värde,

 • detaljplanen säger att bygglov krävs.

Rabatt på bygglovsavgiften för solceller/solpaneler på en- och tvåbostadshus under år 2023-2024

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 (KF § 48) om en rabatt på eventuell bygglovsavgift enligt gällande bygglovtaxa motsvarande 50 procent.

Beslutet kommer att gälla under år 2023 och 2024, för att stimulera utbyggnad av solceller/solplaneler på en- och tvåbostadshus.

Senast uppdaterad 17 april 2023