Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bygglovsbefriade åtgärder

För de allra flesta typer av ny-, om- och tillbyggnader behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det finns dock några undantag som gäller särskilt för en- och tvåbostadshus. Undantag från bygglovsplikten finns också om du bygger utanför detaljplanerat område, samt för ekonomibyggnader inom till exempel jordbruket. Nedan beskrivs åtgärderna helt kort, men besök även Boverkets hemsida innan du plockar fram verktygslådan!

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område

För nedanstående åtgärder gäller att du ska ha grannens godkännande om du vill bygga närmare dennes tomtgräns än 4,5 m. Blankett finns under Självservice. Om “grannen” utgörs av allmän plats i form av t.ex. park- eller gatumark måste du istället söka bygglov för åtgärden, då kommunen eller annan fastighetsägare för allmän plats inte kan ge något granngodkännande.

 • Skapa en skyddad uteplats genom att uppföra plank eller mur, max 1,8 m hög och inom 3,6 m från ditt bostadshus

 • Skärmtak upp till 15 m2 över entré eller uteplats

 • “Friggebod” (t.ex. förråd eller gäststuga) på max 15 m2 och max 3 m till nock

 • Måla om fasaden i en färg som inte avsevärt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Bor du i en gammal kulturbyggnad bör du söka bygglov, eller om vill måla ditt radhus i en färg som sticker ut

 • Bygga en altan inom 3,6 m från ditt bostadshus, som är max 180 cm hög från mark till under golvet, om avstånd till tomtgräns är 4,5 meter eller mer

 • Göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel, förutsatt att tilbyggnaden överensstämmer med gällande detaljplan. Kontakta bygglovsenheten för rådgivning i detta fall. Undantaget gäller ej om du bor i en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller kulturhistoriskt värdefullt område, eller i ett detaljplaneområde som omfattas av typritningar

Attefallsåtgärder brukar också räknas till ovanstående “bygglovsbefriade” åtgärder för en- och tvåbostadshus, men dessa kräver ändå en anmälan till kommunen. Läs mer under avsnittet Attefallsanmälan.

Vad mer kan jag bygga utan bygglov eller anmälan?

 • Staket, upp till 110 cm högt och minst 30% genomsiktligt/luft i springorna (gunnebostängsel, t.ex. för hunden, kan vara högre men kontakta först bygglovsenheten för rådgivning). Högre och/eller tätare konstruktioner klassas som plank och kräver bygglov

 • Spaljé och pergola, är konstruktioner avsedda för växter att klättra på och ska bestå av minst 80 % luft. Kan användas som insynsskydd för t.ex. uteplats. Vid placering i närheten av gata, beakta regler för häckar och buskage, så att sikten inte försämras för traffiken. Vid placering i tomtgräns mot granne, prata med din granne

 • Mur, max 50 cm hög på högsta stället, annars krävs bygglov. Lov kan krävas även för lägre murar om omgivningspåverkan bedöms som stor. Även om du bygger en lovbefriad mur är du ansvarig för att inte bygga där kommunala eller privata ledningar finns nedgrävda (kan förhindra underhåll). Att uppföra mur mot gata kan därför vara extra känsligt då ledningar ofta finns i närheten. Kontakta alltid bygglovsenheten för rådgivning om du är tveksam

 • Pool, nedgrävd eller flyttbar. Pooltak som går att vistas under kräver bygglov. En pool upphöjd i trädäck eller liknande, kan ibland kräva lov

 • Förändra marknivån max 50 cm i höjd eller djup (fylla eller gräva). Annars krävs marklov

Senast uppdaterad 05 juni 2024