Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bygga nytt, ändra eller riva

Kommunen har en e-tjänst för bygglovsärenden. Det innebär att alla dina ärenden kommer hanteras och skickas in digitalt och du kommer inte längre kunna använda dig av fysiska blanketter. Du hittar direktlänk till e-tjänsten i högerspalten.

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Ibland kan du även behöva söka andra tillstånd, som till exempel strandskyddsdispens. Här kan du läsa om hur man gör en ansökan eller anmälan till bygg- och miljönämnden, och i vilka fall en ansökan eller anmälan behövs. Du hittar även information om bland annat handläggningstider, kostnader och hur ärendeprocessen ser ut.

Kommunens e-tjänst för bygglovsärenden

För att göra det enklare att ansöka om bygglov har kommunen en e-tjänst för bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

E-tjänsten

Förutom att göra en ansökan eller anmälan, kan du i e-tjänsten följa dina pågående ärenden, skicka in kompletteringar, boka möte med din inspektör och kontakta din handläggare. All kommunikation med handläggaren från Salems kommun kommer att ske via e-tjänsten. När något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post eller din digitala brevlåda.

Användning av e-tjänst

Mobilt bank-ID krävs för att du ska kunna använda dig av tjänsten och identifiera dig på ett säkert sätt. När något nytt har hänt i ditt ärende kommer du få en avisering via e-post eller din digitala brevlåda. Här kan du läsa mer om digital brevlåda för myndighetspost (t.ex. Min myndighetspost eller Kivra) Läs mer på minmyndighetspost.se eller kivra.se.

E-tjänsten riktar sig både till privatpersoner som företagare. Som företagare loggar du in som representant för företaget med ditt eget BankID, företagets organisationsnummer och kundnummer om det finns sen tidigare.

E-tjänsten som helhetslösning

Salems kommun satsar på digitalisering och en bättre och enklare bygglovshantering både för privatpersoner och företag. För en effektivare bygglovshandläggning ber vi dig att skicka in ansökan, anmälan eller kompletteringar digitalt via e-tjänsten. Har du inte bank-ID kan du kontakta kommunens växel på 08-532 598 00. 

Ansökan eller anmälan?

Informationen nedan är förenklad och till för att guida dig vidare bland byggsidorna på Salems webb. Mer utförlig information finns i menyn till vänster.

Checklistor och kontrollplaner 

För att göra det lättare att anmäla eller söka lov har vi gjort checklistor med de handlingar du behöver skicka in tillsammans med ansökan.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta. Läs mer på Boverkets hemsida

Ansökan om bygglov

Bygglov behövs sammanfattningsvis när du ska bygga nytt, bygga till, göra utvändiga ändringar eller ändra en byggnads användning. Vad du får bygga regleras framförallt av Plan- och bygglagen (PBL) och detaljplanen för ditt bostadsområde. Särskilda regler för dig som bor utanför detaljplanelagt område finns att läsa om på bygga utanför detaljplan (gäller norr om motorvägen samt delar av Uttringe och Rönninge). Marklov, rivningslov och förhandsbesked kräver också en ansökan.

Ansökan om förhandsbesked 

Detta kan du göra för fastigheter utanför detaljplanelagt område. Vid förhandsbesked bedömer vi om en viss plats är lämplig att bebyggas med t.ex. ett enbostadshus och om det går att lösa bl.a. avloppsfrågan. När du ansöker om bygglov inom två år från att du givits ett positivt förhandsbesked, kommer kommunen inte att kunna neka dig det som bestämts i förhandsbeskedet. Det återstår dock att pröva alla frågor som rör bygglov och startbesked. Om det finns en detaljplan är det oftast poänglöst att söka förhandsbesked, då lokaliseringens lämplighet redan är prövad i detaljplanen.

Anmälan

Anmälan gör du framförallt inför tekniska ändringar, som rör t.ex. ventilation, vatten/avlopp eller byggnadens bärande konstruktioner. Anmälningspliktiga åtgärder regleras framförallt av Plan- och byggförordningen (PBF).

Attefallsanmälan

Är en särskild typ av anmälan, som kan ge dig möjlighet att bygga till eller bygga nytt även när detaljplanen säger stopp. Om du uppfyller kraven kan du bland annat få bygga till ditt hus med 15 kvm, eller bygga en fristående byggnad på 30 kvm. 

Strandskyddsdispens 

Måste du ansöka om när du vill bygga inom ett område som omfattas av strandskydd. I samband med att du ansöker om bygglov/gör en anmälan kommer du att informeras om att strandskyddsdispens krävs. Läs mer om strandskydd och dispensansökan på miljösidorna.  

Redan ansökt eller på gång?

Undrar du hur det går i ditt ärende?

Läs under avsnittet ärendeprocessenDitt ärende väntar sannolikt på handläggning. Handläggningstiden kan vara upp till tio veckor för alla byggrelaterade ärenden. Har du inte fått någon bekräftelse på mottagen ansökan/anmälan bör du kontakta oss.

Har du fått en begäran om komplettering?

Skicka in kompletteringen så fort som möjligt! Handläggningstiden börjar räknas först när ditt ärende är komplett. Undrar du vad en situationsplan är, eller hur bygglovsritningar egentligen ska se ut? I vår nya e-tjänst för bygglovsärenden kommer du snart kunna ta del av exempel på olika typer av handlingar.

Saknar du ritningar på ditt hus?

De kan finnas i bygglovsarkivet! Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens registratur så hjälper de dig. Kopieringsavgift kan tillkomma vid en större begäran av handlingar, både i pappers- och digital form. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning och/eller adress samt vilken typ av ritningar du söker. Såg du ritningarna sist när du städade bokhyllan, kolla gärna igen innan du hör av dig. Vi har sällan ritningar över el- och VA på tomten, men ofta fasad-, plan och sektionsritningar.

Kommunens personuppgiftsbehandling

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Senast uppdaterad 05 juni 2024