Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Olovligt byggande

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att påbörja en byggnation utan ett startbesked eller flytta in och ta byggnaden i bruk utan ett slutbesked.

Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, det innebär att vi kan ingripa och begära rättelse om det visar sig att någon har brutit mot PBL. Bygg- och miljönämnden kan också besluta om en byggsanktionsavgift för den som utfört något utan bygglov.

Hur vet jag om något är olovligt?

Om du är osäker på om åtgärden kräver bygglov eller en anmälan, läs mer på sidan bygglov?

Hur anmäler jag?

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därför inte blir anonym om att anmälan skickas på vägen.

Alla handlingar som kommer in till bygg- och miljöenheten är offentliga. Information av vikt som kommer i kring ärendet per telefon diarieförs också.

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig, behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Om det behövs skickar vi även kopior på inkommen information, till den som anmält åtgärden. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet

Kontakta bygglovsavdelningen om du vill anmäla en olovlig åtgärd eller är osäker på om det är fråga om svartbygge genom att mejla oss,  msb@salem.se  eller ring  ​08-532 598 00

Bifoga gärna foton om du använder e-post.

Ring om du vill vara anonym

Observera att din e-postadress blir en offentlig hantering om klagomål skickas in via e-post. Däremot kan du vara anonym när du ringer till oss.

Du kan även lämna en tillsynsanmälan via blankett: 

Anmälan om tillsyn

Vad kan anmälas?

Du kan göra en anmälan till bygg- och miljönämnden om sådant som strider mot bestämmelserna och sådant som kan vara olovligt

Du kan exempelvis anmäla:

  • om kraven på ett byggnadsverk inte uppfylls

  • om kraven på besiktningar av hissar och ventilation inte uppfylls.

  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat

  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked

  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat

  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till

  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats ​​i lovet

  • om en tomt inte hålls i vårdat skick och orsakar bekymmer för omgivningen, såsom skymd sikt i form av häckar eller plank/staket

  • om underhållet av en byggnad eller något annat byggnadsverk är eftersatt

Vissa arbeten behöver du inte söka för men det kan vara åtgärder som är anmälningspliktiga. Det kan handla om till exempel ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

Vad händer efter att jag har lämnat in en anmälan?

Anmälan diarieförs när den kommer in och ett ärende startas. Eftersom det är många anmälningar som kommer i kan det ta tid innan ärendet tilldelas en handläggare. När ärendet har tilldelats en handläggare, granskas anmälan för att avgöra om det som är anmält begärt lov eller är anmälningspliktigt, om lov och tillstånd finns och om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen.

Om åtgärden bedöms som olovlig eller om det behövs mer information för att utreda frågan, skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren ges tillfälle att förklara vad som händer, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede, gjort en bedömning om det som uppförts, kan beviljas lov för i efterhand eller om det inte är möjligt.

Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma.

Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, till exempel riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärder som anmälts.

Om det som anmälts inte är olovligt eller om det olovliga rättas, tas ett beslut att inte ingripa i ärendet. Detta beslut skickas till fastighetsägare och till namngiven anmälare, om en sådan finns. Alla tillsynsärenden avslutas med ett beslut.

Ovårdad tomt

Bygg- och miljönämnden kan förelägga en fastighetsägare med en ovårdad tomt att städa. Ett föreläggande kan föreläggas med veta, som innebär att fastighetsägaren får betala vite om föreläggandet inte följs.

Byggsanktionsavgift

Om någon bryter mot en bestämmelse eller föreskrifter i beslut som har meddelats enligt plan- och bygglagen ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift. Storleken på byggsanktionsavgiften beräknas utifrån gällande prisbasbelopp och vilken typ av åtgärd som har utförts. Prisbasbeloppet år 2023 uppgår till 52 500 kronor. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Olovliga åtgärder preskriberas efter 10 år

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legalisering av det olovligt utförda. Preskriptionstiden gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen. Det är också möjligt att ingripa mot en tomt eller ett byggnadsverk som inte hålls i vårdat skick, även när det har gått mer än 10 år.

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer  om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Senast uppdaterad 02 december 2022