Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik & infrastruktur

Välkommen till Salems kommuns sidor för trafik och infrastruktur! Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Kommuner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafiksäkerhet, väghållning, VA samt omfattande infrastrukturprojekt.

På de här sidorna får du information om vägarbeten, väghållning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på var du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för till exempel torg- och markupplåtelse samt schakt och grävarbeten. 

En del driftarbete i kommunen utförs under egen regi av vår driftenhet. Här kan du också läsa mer om deras arbetsområden såsom våra grönmråden, parker, växtlighet och träd, samt hur man ansöker om trädfällning och dylikt. 

 • Snöröjning och halkbekämpning

  21 november 2022

  Nu har snön kommit till Salem! Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

 • Arbete i Hagatunneln

  11 november 2022

  Delar av bron vid Hagatunneln, Rönninge centrum, ska renoveras, detta påverkar framkomligheten på Hagavägen.

 • Tomgångskörning

  10 november 2022

  I Salems kommun råder förbud att ha motorn på tomgång i mer än en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

 • Gång- och cykelstråk

  19 april 2016

  Kommunen har ett mycket väl utbyggt lokalt gång- och cykelvägnät i Salem som till största delen består av separata gång- och cykelvägar. I Rönninge följer dock gång- och cykelnätet gatunätet i blandtrafik. I samband med de nya planerade utbyggnadsområdena i så väl Salem som Rönninge kommer gång- och cykelnätet att kompletteras och separeras från biltrafiken för att på så sätt kunna erbjuda de oskyddade trafikantgrupperna en ännu högre trafikstandard.

 • Fler än 17 000 invånare i Salems kommun!

  21 december 2021

  Salems kommun har haft en positiv befolkningsökning sen kommunen bildades med undantag för några enstaka år och kommunen har nu passerat 17 000 invånare.