Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Attefallsanmälan

Här får du veta mer om vilka åtgärder som kan genomföras med en så kallad Attefallsanmälan.

Bygglovsbefriat men anmälningspliktigt 

Attefallsåtgärder är vissa byggnadsåtgärder som enligt plan- och bygglagen befriats från bygglovsplikt men istället gjorts anmälningspliktiga. Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett beslut om startbesked innan du börjar bygga. Attefallsåtgärder är något du får göra utöver vad detaljplanen för området anger. Observera dock att om du bor i ett område eller i en byggnad som är av särskilt kulturhustoriskt värde, kan du istället behöva söka bygglov för önskade åtgärder i enlighet med gällande detaljplan. Kontakta bygg- och miljöenheten för rådgivning om du bor i de äldre delarna av Rönninge, eller i en byggnad som är q-märkt i detaljplan eller inventerad som kulturhistoriskt intressant. 

Avstånd till tomtgräns för attefallsåtgärder måste vara minst 4,5 m om berörd granne inte godkänner något annat. Om du bor granne med allmän plats, som t.ex. kommunens gatu- eller parkmark, måste 4,5 m till tomtgräns alltid hållas. 

Läs mer om attefallsåtgärder på boverkets hemsida.

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

En eller flera komplementbyggnader/komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean för alla Attefallshus på tomten får vara max 30 m². Ett attefallshus får vara max 4 m i taknockshöjd (utvändigt). Komplementbyggnad kan användas till t.ex. garage, förråd eller gäststuga. Komplementbostadshus kan säljas eller hyras ut för bostadsändamål och ska uppfylla alla lagstiftningens krav på ett självständigt boende. Observera att om vatten/avlopp ska dras in i byggnaden tillkommer en lägenhetsavgift till kommunens VA-avdelning, oavsett om det rör komplementbostadshus eller komplementbyggnad.

Tillbyggnad

En (max 1 st) tillbyggnad på max 15 m² bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus.

Takkupor

Uppföra två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Takkuporna får tillsammans uppta max halva takfallet. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Genom en attefallsanmälan kan du inreda en ytterligare bostad i ditt enbostadshus, så att byggnaden blir ett tvåbostadshus. Den nya lägenheten ska uppfylla alla lafstiftningens krav på ett självständigt boende, bl.a. t.ex. tillgänglighet för rörelsehindrad, tillräckligt ljusinsläpp och tillräcklig isolering, utgöra en egen brandcell och ha möjlighet till bilparkering etc. 

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Senast uppdaterad 01 februari 2024