Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bygglov

De flesta ny-, om- och och tillbyggnader kräver bygglov, liksom mindre åtgärder som plank, murar och fasadändringar. Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF) bestämmer i vilka fall du behöver ansöka om bygglov. Hur och vad du får bygga på din fastighet styrs sedan av den detaljplan som gäller för området där du bor.

När krävs bygglovsansökan?

Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen reglerar för vilka typer av byggnadsåtgärder som en bygglovsansökan krävs. Nedan listas de vanligaste typerna av åtgärder som kräver bygglov. För en fullständig redogörelse, följ länkarna under lagstiftning och vägledning till höger. 

 • Nybyggnad

 • Tillbyggnad

 • Väsentligen ändrad användning, till exempel från garage/förråd till bostadsyta, från bostadsyta till kontorslokaler, från kontorslokaler till restaurang

 • Inredande av ytterligare bostad/lägenhet eller lokal

 • Byte av fasad-/takfärg eller material, till exempel från träfasad till tegelfasad

 • Andra fasadändringar, som upptagande av fönster och dörrar

 • Alla skyltar med undantag för skyltar med en yta som är mindre än 1 kvm. Markiser med större reklamtryck kräver också lov

 • Murar och plank, förutom mur eller plank som uppförs inom regelverket för bygglovsbefriad skyddad uteplats, se bygglovbefriade åtgärder

 • Altaner som på grund av sin höjd, storlek och utformning kan uppfattas som en tillbyggnad. Planerar du att bygga en altan med över 50 cm i  höjd, kontakta oss för rådgivning. Tänk på att en altan som ser trevlig ut på en större villatomt, kan verka helt enorm på en liten radhustomt

Hur länge är ett bygglov giltigt?

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år. Om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom två år förfaller lovet. Tiden för lovets giltighet räknas från det datum då lovet vann laga kraft. Är du osäker på om ditt bygglov fortfarande är giltigt, kontakta byggenheten för rådgivning. Tänk på att ett lov som varit med om en överklagandeprocess kan ha vunnit laga kraft långt senare än det datum som står på själva beslutet. 

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är det mest vägledande dokumentet i bedömningen av en bygglovsansökan. I detaljplanen regleras markens användning. Detaljplanen består av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Exempel på de vanligaste bestämmelserna är:

 • Byggrätt, max antal kvadratmeter som får bebyggas på fastigheten. Oftast regleras byggrätten i byggnadsarea. Läs gärna om olika areabegrepp på vår nya e-tjänst som lanseras inom kort

 • Mark som inte får bebyggas, visas som punktprickad mark i kartan. Till exempel mot angränsande gator, mot järnväg eller på en kuperad del av tomten

 • Maximalt antal huvudbyggnader/lägenheter/uthus, maximalt våningsantal och byggnadshöjd. Minsta tomtstorlek är relevant vid önskad avstyckning

 • Förbud mot vindsinredning, förbud mot utfart och så vidare

 • Om din fastighet finns i ett område med kulturhistoriskt intressant bebyggelse kan den omfattas av varsamhetsbestämmelser som innebär att ny- och ombyggnation måste anpassas till omgivande bebyggelse. Detta är vanligt i de äldre delarna av Rönninge

Innan du börjar planera ditt byggprojekt...

... bör du undersöka vilka regler som gäller för just din fastighet. Läs själv om kommunens gällande detaljplaner och pågående planarbeten, eller kontakta bygg- och miljöenheten och beskriv ditt tilltänkta projekt (mejla helst vid frågor av detta slag).

Senast uppdaterad 05 juni 2024