Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen, det vill säga planeringen för bebyggelseutveckling och markanvänding utifrån vad olika markområden är lämpliga för och vilka behov som finns. Planeringen sker på olika nivåer där de vanligaste är översiktsplan och detaljplan.

Översiktsplanen täcker hela kommunens geografiska område och anger inriktning för markanvändningen inom hela kommunen. Där framgår hur kommunen prioriterar mellan olika allmänna intressen på platsen (till exempel trafik, natur, kulturmiljö med mera) och hur kommunens planering kombineras med olika regionala frågor och så kallade riksintressen (till exempel motorväg och järnväg). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är underlag när nya detaljplaner tas fram.

En detaljplan omfattar ett avgränsat område och reglerar på ett juridiskt bindande sätt vilka ändamål marken får användas till, bebyggelsens omfattning (byggrätt) med mera. Detaljplanen ligger i sin tur till grund för bygglov.

Kommunstyrelsen är den politiska instans som ansvarar för processen att ta fram översiktsplan och som beslutar när och var nya detaljplaner ska tas fram och för vilka ändamål. Bygg- och miljönämnden ansvarar för detaljplanens utformning utifrån den inriktning som kommunstyrelsen anger, och har befogenhet att anta detaljplaner som är av mindre betydelse för allmänheten. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och de detaljplaner som är av större betydelse. 

Senast uppdaterad 27 oktober 2021