Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Strandskydd

Bygg- och miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för att hantera dispensansökningar för strandskydd, ställa krav på återställning av mark och utreda misstänkta överträdelser mot strandskyddsreglerna.

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen. Mälarens stränder har utpekats som riksintresse för friluftsliv. Länsstyrelsen har beslutat om utökat strandskydd inom Salems kommuns norra strandlinje mot Mälaren.

Inom strandskyddsområden är det förbjudet att uppföra nya anläggningar, byggnader, ändra befintliga byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna och gräva eller förbereda byggnationer. Förbudet gäller bland annat för anläggning av båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och vägar. Inom vissa detaljplaner inom kommunen har strandskyddet upphävts.

Ansöka om strandskyddsdispens

Du kan ansöka om strandskyddsdispens hos bygg- och miljönämnden. Om vissa förutsättningar enligt miljöbalken uppfylls är det i vissa fall möjligt att ge strandskyddsdispens.

Om du har tänkt att köpa en fastighet som ligger nära vattnet är det viktigt att tänka på strandskyddet. Strandskyddet kan begränsa dig för att utföra de önskade åtgärder.

Du kan ansöka om strandskyddsdispens i vår e-tjänst.

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Senast uppdaterad 02 december 2022