Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolans organisation

Fågelsångens skola är en F-9 skola bestående av arbetslagen F-3, 4-6, 7-9 och fritids. Fritidspersonalen och lärarna som jobbar i samma klass träffas varje vecka för gemensam planering. Detta leder till en gemensam elevsyn och att teman i skolan kan genomsyra även fritidsverksamheten.

I den lokala elevhälsan ingår specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolpsykolog samt kurator och logoped. Alla kompetenser har i uppdrag att arbeta förebyggande och främjande.

På Fågelsångens skola finns ett modernt tillagningsskök. Det förekommer knappast några halvfabrikat alls. Vid beställning av varor tas hänsyn till miljö och om varan är ekologiskt odlad. Varje dag serveras två till tre varmrätter, varav den ena är vegetarisk, samt ett oerhört rikligt och varierat salladsbord.

Förskoleklass

I vår förskoleklass arbetar två lärare tillsammans med fritidspedagog. Samma lärare fortsätter sedan att arbeta med klassen under hela lågstadiet. 

Förskolegrupperna har tillgång till lokaler i nära anslutning till varandra för att underlätta samarbete. Förutom samlingslokal finns det flera större och mindre lokaler som används för organiserad och fri lek. Som metod används Bornholmsmodellen.

Grundskola

Fågelsångens skola är en tvåparallellig skola, i någon årskurs även treparallelligt,  med varierande antal elever i varje klass. I de flesta undervisningssituationer är det 25 elever i klassrummet. I flera årskurser är de två parallellklasser indelade i fler grupper. Gruppernas storlek och sammansättning styrs av de behov som finns bland eleverna.

År F-3 har sina hemklassrum i nära anslutning till fritidsverksamheten. År 4-6 har även de hemklassrum. De har en egen fritidslokal. År 7-9 undervisas i ämnessalar. 

I direkt anslutning till Fågelsångens skola finns idrottshallar och simhall, två slöjdsalar, textil respektive trä- och metall, en musiksal, en hemkunskapssal och fyra salar utrustade för undervisning i no-ämnen. I anslutning till varje klassrum finns ett grupprum att tillgå.

I varje stadie finns även en särskild undervisningsgrupp med plats för tolv elever. I gruppen undervisar två lärare med speciallärarekompetens. Undervisningen utgår från samma planering som elevens klass har. I gruppen finns det möjlighet till ett nära och tätt stöd.

Fritidshem

Fågelsångens fritidshem består av tre arbetslag. Förskoleklassen-1, 2-3 och 4-6.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Målet för fritidsverksamheten är att bedriva en god pedagogisk verksamhet genom att se till varje barns utveckling både emotionellt, socialt och fysiskt.

Senast uppdaterad 18 december 2023