Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lov och ledighet

Det är skollagen som reglerar skolornas möjligheter att bevilja ledighet av annan anledning än sjukdom eller liknande. Nedanstående riktlinjer gäller för de kommunala grundskolorna i Salems kommun.

Att få ledigt är ett undantag från närvaroplikten

Alla barn har rätt till utbildning och med det följer även en närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att inte göra det, som till exempel sjukfrånvaro.

Mentor eller rektor beslutar om kortare ledigheter

Skolan kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning. Kortare ledighet kan vara en eller några dagar. I Salems kommunala skolor gäller att mentor/klasslärare får bevilja ledighet upp till fem (5) dagar under ett läsår, max två (2) dagar i följd. All annan ledighet beslutar rektor om.

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet än några dagar beviljas, men den möjligheten kan bara användas i undantagsfall. En vanlig semesterresa kan aldrig vara ett synnerligt skäl. Vanligtvis är inte heller resa för att besöka släktingar ett synnerligt skäl för en längre ledighet. Skälet till ledigheten måste alltså vara att en särskild omständighet gör att det är mycket viktigt, nästan nödvändigt, för eleven att få vara ledig från skolan. Ibland kan omständigheterna behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel en läkare eller psykolog.

Blankett för ansökan om ledighet finns på Schoolsoft eller via länken uppe till höger på denna sida. Tänk på att blanketten måste lämnas till skolan minst en vecka före önskad ledighet.

Så här bedömer rektorn ansökan om ledighet

Bedömningen om en elev får vara ledig från skolan är restriktiv utifrån elevens rätt till utbildning. När rektor fattar beslut tas hänsyn till hur länge eleven inte ska vara i skolan, elevens studiesituation, tidigare frånvaro, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur viktig ledigheten är för eleven. Rektor gör en helhetsbedömning i varje individuellt fall. Rektors beslut kan inte överklagas.

Senast uppdaterad 02 oktober 2023