Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolplikt och hög frånvaro

Skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år (Skollagen 7 kap 10 §). Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att barnet fullgör skolplikten. Hemkommunen har en skyldighet att erbjuda utbildning och huvudmannen ska se till att eleven fullgör sin skolgång (Skollagen 7 kap 20-22 §§).

Kommunala skolor i andra kommuner och fristående skolor (övriga skolor) har skyldighet att rapportera oroande frånvaro/ hemmasittare till hemkommunen.

Finns det en särskilt oroande/upprepande frånvaro hos en elev ska rektor, eller annan utsedd person, rapportera detta till barn- och utbildningsförvaltningen genom att göra en “anmälan om hög frånvaro”. En orosanmälan till socialtjänsten kan göras i samband med anmälan till förvaltningen.

Är en elev totalt frånvarande under en treveckorsperiod kallas de för hemmasittare.

Definitionen av hemmasittare lyder ”Elev som trots att den omfattas av skolplikten, är hemma från skolan sammanhängande mer än tre veckor utan giltigt skäl”.  

Vid total frånvaro/hemmasittare ska en anmälan göras till barn- och utbildningsförvaltningen. En orosanmälan till socialtjänsten görs alltid i dessa fall.

Blankett: Anmälan om hög frånvaro

Senast uppdaterad 28 januari 2021