Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vinbärsbuske på gården

Hållbar utveckling

Vi i personalen på Galaxen har genom ett demokratiskt beslut bestämt att vi tillsammans, i verksamheten på förskolan, ska göra en insats för miljön. Vi kommer som ett resultat av detta framöver att jobba med en ”hållbar utveckling” och till vår hjälp med detta har vi valt redskapet Grön flagg.

Grön flagg - en hållbar utveckling på Galaxen

Grön flagg är ett internationellt nätverk som erbjuder oss material, inspiration och slutligen förhoppningsvis en miljöcertifiering. Grön Flagg ger oss ett sätt att strukturera miljöarbetet på förskolan och handlar kort om att göra miljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten.

I Läroplanen för förskolan finns flera mål som tydligt trycker på det ansvar vi har att i verksamheten arbeta med dessa frågor och det gör det än mer aktuellt. 

Utdrag från Läroplan för förskolan (Lpfö98)

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.”

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.”

”Arbetslaget skall ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön”

 Utdrag från de kommunala förskolornas verksamhetsidé

Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att utveckla en förståelse för en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vår verksamhet utgår alltid från tanken om en hållbar framtid. Allt vi gör ska ta avstamp i en positiv framtidstro och vi ska använda våra resurser varsamt. Vi värnar om de demokratiska värdena så att vi tillsammans kan bli goda världsmedborgare. Barnen ska ges möjlighet att utveckla förmågor att förstå andra människor, samarbeta och arbeta enskilt, kunna lösa problem samt utveckla ett kritiskt tänkande och en god självkänsla med handlingsberedskap.

Förskolan ska ge barnen möjlighet att delta i demokratiska sammanhang.

Förskolan ska förmedla ett empatiskt förhållningssätt till allt levande på vår planet. Därför ska vi arbeta aktivt med relationsskapande, estetik och etik. Barns relationsskapande till världen och människans påverkan på den är viktig för att få en djupare förståelse för varför vi behöver värna om vår omvärld. Att skapa relationer ökar kunskaper samt ger en ökad förståelse för varför. Barnen närmar sig naturen med värme och närhet och vi ska ta tillvara på den inneboende kraft och varsamhet som barn naturligt visar vår planet.

Förskolan ska genomsyras av ömsesidig respekt, förundran och meningsskapande för att barn och pedagoger tillsammans utvecklar empati, etik och estetik, lek, fantasteri och kreativitet.

 

Senast uppdaterad 11 januari 2023