Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Salems kommun är det barn- och utbildningsförvaltningen som handlägger och utreder ansökningar om att starta fristående förskola, fristående fritidshem och fritidsklubb samt rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om godkännande.

Ansökan om att starta fristående verksamhet

Ansökan om att starta fristående förskola görs via blanketten Ansökan om godkännande för fristående förskola - Salems kommun och skickas med bilagor till Barn- och utbildningsförvaltningen i Salem. Ansökan för att få rätt till bidrag som fristående pedagogisk omsorg görs via blanketten Ansökan om godkännande för enskild pedagogisk omsorg. Handläggningstiden är mellan fyra till sex månader.

För ansökan om att starta fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen. Om fritidshem ska starta i anslutning till en ny eller befintlig skolenhet så ansvarar Skolinspektionen för godkännande.

Förändringar av verksamheten

Det krävs ett nytt godkännande om en ny huvudman önskar ta över befintlig verksamhet. Beslut om att en ny huvudman ska beviljas godkännande för befintlig verksamhet kan fattas först när godkännandet är uppsagt av tidigare huvudman.

Förändringar i godkänd verksamhet; såsom flytt av verksamhet, utökning av antalet platser eller andra väsentliga förändringar kräver också ett nytt godkännande.

Mindre förändringar ska anmälas till barn- och utbildningsförvaltningen. En sådan anmälan kan göras via -epost till bou@salem.se eller via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Förändringar i ägar- och ledningskretsen

Från och med 1 januari 2019 ska en huvudman för en fristående förskola som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen (tex. ny styrelseordförande) anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Detta beror på lagkrav om ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet att bedriva förskola. Barn- och utbilningsförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Förändringar i ägar- och ledningskretsen ska anmälas per e-post till bou@salem.se eller via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Riktlinjer för fristående förskolor

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer för fristående förskola och motsvarande riktlinjer för pedagogisk omsorg. Riktlinjerna utgår från Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö 2018) och Skolverkets allmänna råd. Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola respektive för fristående pedagogisk omsorg. Huvudmän som har godkänts att enligt skollagen att bedriva fristående förskola i Salem ska följa dessa riktlinjer.

För bedrivande av fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska också all annan tillämplig lagstiftning följas. Riktlinjerna uppdateras fortlöpande med anledning av förändringar i lagstiftning eller politiska beslut i kommunen. När uppdateringar görs av riktlinjerna anges det på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida. Om det i skollagen anges annat än i Salems kommun riktlinjer så gäller skollagen.

Länkar till riktlinjerna finns till höger.

Senast uppdaterad 22 februari 2023