Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Södra Ekdalen, plan 81-76

Den 31 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen, KS § 64, att godkänna planprogrammet för Södra Ekdalen och uppdra Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan med planprogrammet som grund.

 

Planområdets läge

Planområdet ligger i sydvästra Rönninge. Området är beläget öster om Uttringevägen, norr och söder om Uttringe gårds väg och sträcker sig ned mot sjön Uttran i söder.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med småhusbebyggelse. Området planläggs för främst villabebyggelse. Större fastigheter kan delas upp i mindre och ge plats för ny bebyggelse. Vid framtagandet av detaljplanen tas områdets höga kultur- och naturvärden i beaktande. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet så att näringsläckaget till sjön Uttran minskas. 

Vi planerar även bygga ut Uttringe gårds väg i syfte att göra vägen säkrare.

Planskede

Inför samråd, samråd sker april/maj 2023

Tidplan

Samråd i april/maj 2023

Granskning januari 2024

Laga kraft juni 2024

Utbyggnad Gata/VA preliminiärt från och med hösten 2024

Kontakt

Ludvig Netré
Konsult
ludvig.netre@salem.se

Jonas Hanifi
Planarkitekt
jonas.hanifi@salem.se
08-5325 9268

Senast uppdaterad 31 maj 2022