Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gatukostnader i Salems kommun

När gator och allmänna anläggningar byggs ut i samband med planläggning, kan utbyggnaden finansieras på olika sätt.

Vid ett större område, där en eller ett fåtal exploatörer är inblandade, får vanligen exploatören betala för de gator som behövs. Det skrivs ett så kallat exploateringsavtal/marköverlåtelseavtal som bland annat anger hur kostnader för vägar och allmänna anläggningar ska fördelas mellan exploatören och kommunen. I villaområden med flera fastighetsägare delfinansieras utbyggnaden istället genom att kommunen tar ut gatukostnadsersättning från fastighetsägarna. Större vägar med mycket genomfartstrafik delfinansieras med skattemedel. Kommunen tar fram en gatukostnadsutredning som anger hur kostnaderna ska fördelas. 

Hur fördelas kostnaderna?

Gatukostnader ska, med stöd i plan och bygglagen, alltid tas ut efter skälig och rättvis grund och kommunen gör en bedömning av hur stor nytta vägarnas åtgärder har för boende och övriga kommuninvånare.

Kommunfullmäktige har beslutat efter vilka principer gatukostnader ska fördelas. Det innebär att olika kostnader tas ut beroende på om du äger en befintlig bostad eller ska bygga nytt och om du har utfart mot en kommunal gata eller en så kallad gemensamhetsanläggning. 

 


Illustrationen ovan är ett exempel på hur en gatukostnadsfördelning kan se ut

Processen fram till en gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredningen tas fram parallellt med detaljplaneprocessen, se kommunens gatukostnadspolicy i den högra spalten. Precis som i detaljplaneprocessen finns möjlighet att lämna synpunkter på gatukostnadsutredningen i ett samrådsskede och senare i ett granskningsskede. När gatukostnadsutredningen har reviderats efter samråd och granskning tas utredningen upp i Bygg- och miljönämnden och senare Kommunfullmäktige som godkänner förslaget. En gatukostnadsutredning kan inte överklagas på samma sätt som en detaljplan. Om du vill invända mot gatukostnaden kan du stämma kommunen i Mark- och miljödomstolen i samband med debitering.

När debiteras gatukostnaderna?

Gatukostnader tas ut först när utbyggnaden av vägar och andra allmänna anläggningar är klar.

Senast uppdaterad 27 oktober 2021