Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Salems stadskärna, plan 82-85

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2023 att sända det upprättade planförslaget på samråd och remiss. Samrådstiden avslutades den 12 december 2023. Planförslaget bearbetas nu inför granskning.

Salems kommun planerar för en omfattande nybyggnation i Salems centrumområde för att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett medborgarhus. För att möjliggöra det har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. Den 6 november tog kommunstyrelsen beslut om att förslaget ska skickas ut på samråd.

Samrådet innebar att grannar, fastighetsägare, företagare och alla salembor fick möjlighet att studera förslaget, ta del av genomförda utredningar och komma med synpunkter och förslag. Inkomna synpunkter ligger sedan till grund för fortsatt planarbete. 

Målbild för Salems stadskärna

Här ska ungefär 1 000 salembor bo i 600 nya lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. Vi vill bygga ett medborgarhus där samtliga salembor ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva kommunala kontorslokaler. Fler kommer alltså att bo och vistas i centrumområdet, det ger också fler besökare och kunder till affärerna i Salems köpcentrum. Det gröna stråket från öster till väster, genom den nya parken där bollplanen idag ligger, är dominerande i förslaget. 

Den nya bebyggelsen ligger på mark som kommunen idag äger, det vill säga fd Skyttorpsskolans mark, Säby bollplan och marken där bland annat kommunhuset, Salems bibliotek och Murgrönan idag finns.

Planskede

Detaljplanen bearbetas inför granskningsskedet. 

Kontaktpersoner

Planarkitekt
Johanna Henningsson
08-532 592 20
johanna.henningsson@salem.se

Planarkitekt
David Höijertz
08-532 591 01
david.hoijertz@salem.se

Senast uppdaterad 24 juni 2024