Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

I Riktlinjerna för bostadsförsörjning redovisas planerad utbyggnad av bostäder år 2021-2025 samt hur kommunen ska tillgodose olika behov av bostäder i Salems kommun.

Kommunen ansvarar för planering av nya bostäder och därmed också bostadsförsörjningen. Kommunen ska planera och skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i bra bostäder och på olika sätt främja att ändamålsenliga åtgärder genomförs- Kommunens generella ansvar innebär inte att det finns någon ovillkorlig rätt till bostad för alla men vissa grupper i samhället har rätt till bostad.

Riktlinjerna antogs i december 2021. Utifrån bland annat kommunens vision och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat tolv riktlinjer för bostadsförsörjning och utveckling av bostadsförsörjning, redovisas nedan utan inbördes rangordning: 

 1. Den årliga produktionen av bostäder sker balanserat i etapper och samspelar med kommunens och regionens tillväxtambitioner. Det planeras för att producera drygt 100 bostäder per år i kommunen - i genomsnitt sett över en längre tidsperiod.

 2. Kommunen har framförhållning i bostadsproduktionen och god beredskap för befolkningsökningen. God framförhållning gällande detaljplaner upprätthålls. 

 3. Kommunen utvecklar goda och trygga boendemiljöer för barn med platser för rekreation, lek, motion och aktivitet i takt med att bostadsbeståndet byggs ut. I det befintliga beståndet säkerställs att barn och unga har tillgång till aktivitetsytor, mötesplatser efter lokala behov och önskemål. 

 4. Delaktighet, transparens och öppenhet ska säkerställas vid planering av nya bostadsområden. Särskilt fokus läggs på dialog i tidigt skede. 

 5. Nyproducerade bostäder har en god kapacitet för uppkoppling till fast eller mobilt bredband. Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av marknaden och genom enskilda initiativ. 

 6. Bostäder som produceras i tätort eftersträvas ha maximalt 300 meters promenadväg till hållplats för kollektivtrafik. Utanför tätort eftersträvas avståndet maximalt vara 700-1 000 meter. 

 7. Grönområden och ekosystemtjänster säkras genom förtätning av befintliga bostadsområden utan att försämra tätortsnära rekreationsmöjligheter. Tillgängligheten till naturen säkras med lättillgängliga passager mot omkringliggande naturområden. 

 8. Salems kommun eftersträvar goda boendemiljöer genom variation i arkitektur och estetisk utformning. Kulturmiljövärden i bebyggelse och miljö ska användas som en resurs och hanteras utifrån sina förutsättningar.

 9. Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs kommunikationsstråk, med närhet till service och målpunkter samt i kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt. 

 10. En blandning av upplåtelseformer bör prioriteras i områden med flerbostadshus. 

 11. Salems kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen genom att möjliggöra framtida bostadsanpassning redan när byggnaden uppförs.

 12. Kommunen ställer höga krav på klimatsmart byggande när kommunen är byggherre. I övriga exploateringsprojekt informerar kommunen om möjligheten att bygga klimatsmart på olika sätt.

Senast uppdaterad 22 december 2021