Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att begära planbesked – så här gör du

Den som har för avsikt att utföra en åtgärd som förutsätter att en ny detaljplan tas fram eller att en befintlig detaljplan ändras eller upphävs kan begära besked om kommunen har för avsikt att starta en sådan planprocess. Om kommunen ställer sig positiv till att planlägga så ska beskedet ange ungefär när detaljplanen bedöms kunna vara antagen. Om kommunen inte har för avsikt att planlägga så ska beskedet ange skälen till det. I de flesta fall är det kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Beslutet ska som huvudregel fattas inom fyra månader.

Vad innebär beslutet om planbesked?

Planbeskedet kan inte överklagas och det är inte juridiskt bindande utan just en avsiktsförklaring. Det innehåller inte något färdigt ställningstagande till om åtgärden är lämplig på platsen, utan snarare en första rimlighetsbedömning om det är idé att gå vidare och starta ett planarbete. Den egentliga lämplighetsprövningen sker i detaljplanprocessen, då olika allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra i demokratisk ordning och samråd sker med berörda sakägare och myndigheter. Ifall det skulle framkomma omständigheter under planprocessens gång som visar att åtgärden inte är lämplig eller genomförbar så kan planarbetet komma att avbrytas eller ges en annan inriktning.

Ett positivt planbesked innebär inte automatiskt att planarbetet påbörjas direkt, utan det kan bli en väntetid beroende på vilken prioritet det får gentemot övriga planärenden i kommunen.

När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft behöver du söka bygglov.

Vem kan begära planbesked?

En förutsättning för att begära planbesked är att du har för avsikt att utföra åtgärden och därmed att det finns rimliga förutsättningar för genomförandet, till exempel att du äger marken eller kan förfoga över den på annat sätt.

Kostnad

Kostnad för planbesked faktureras enligt kommunens taxa i samband med beslut. Beloppet är kopplat till projektets storlek, minst 24 900 kr och högst 51 100 kr oavsett om beslutet blir positivt eller negativt. Om planbeskedet leder till att ett planarbete startas så bekostar du även planläggningen.

Innehåll i begäran om planbesked

Om projektet

Följande är obligatoriskt för att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende.

  • Beskrivning av huvudsakligt ändamål: vad som planeras, vad området är tänkt att användas till och i vilken omfattning

  • Byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning, till exempel våningsantal, ungefärlig byggnadsarea, typ av byggnader, antal lägenheter

  • Karta som visar vilket område som berörs

Observera att detta underlag behöver bifogas även om du har lämnat in material om projektet till kommunen i ett tidigare sammanhang, exempelvis angående bygglov. Det ska framgå tydligt vilka fastigheter som berörs.

Om dig som sökande

Namn, kontaktuppgifter och underskrift, se ansökningsblankett för planbesked. Namn och kontaktuppgifter för eventuellt ombud/konsult/kontaktperson. Faktureringsadress om den är annan än utdelningsadressen.

Övrigt

Praktiska och ekonomiska förutsättningar för genomförande: Vem äger fastigheterna? På vilket sätt förfogar du över marken om du inte äger den? Omständigheter som kan påverka omgivningen, till exempel ökad trafik, buller och liknande? Hur löses VA och dagvatten, tillfart, parkering? Vilka uppgifter som behövs är beroende av projektets karaktär, kontakta gärna kommunen om du är osäker.

Hit skickar du begäran om planbesked

Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge. Eftersom du måste skriva under så kan vi tyvärr inte ta emot ansökan per e-post.


När kommunen tar emot din begäran blir den allmän handling som lyder under offentlighetsprincipen. Personuppgifter behandlas enligt GDPR. 

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad 11 juni 2024