Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Översiktsplan 2030

Alla kommuner ska, enligt Plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för ställningstaganden i markanvändningsfrågor hos kommunen, hos andra myndigheter och övriga.

Översiktsplanen ska ange kommunens ställningstagande i användningen av mark och vatten och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska redovisa hur riksintressen ska tillgodoses. Riksintressen som ska skyddas enligt miljöbalken är till exempel Bornsjön och Mälarens kust med öar vilket Salems kommun beaktar i sin översiktsplan. Planen ska även ange väsentliga riskfaktorer i kommunen och diskutera hur exempelvis klimatförändringar kan påverka kommunen på lång sikt.

Översiktsplanen för Salems kommun 2030

“Översiktsplanen för Salems kommun 2030” antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2018. Den gällande översiktsplanen sträcker sig till 2030.

Mer än 300 salemsbor deltog med synpunkter via en webbenkät i arbetet med översiktsplanen under våren 2016. Ca 250 salemsbor lämnade egna kommentarer under medborgardialogen.

Översiktsplanen för Salem utgörs bland annat ett handlingsprogram för bebyggelseutvecklingen i Salem fram till 2030. Planen är ett viktigt  planeringsunderlag för kommunala beslut om större investeringar i infrastruktur och i det kommunala serviceutbudet. Översiktsplanen utgör även underlag för detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och områdesbestämmelser. Planen ger stöd för bygglovshanteringen både inom och utanför detaljplanelagt område.

 

Till planen har ett antal kartor tagits fram. Dessa finns i översiktsplanen men också i fältet här till vänster, på kartorna redovisas allt från riksintressen, planerad bostadsutveckling till infrastruktur.

Översyn av översiktsplan

Under 2023 gjorde kommunen en översyn av översiktsplanen och dess aktualitet. Översynen kallas för en planeringsstrategi. I planeringsstrategin konstaterades att översiktsplanen kan anses vara aktuell men att arbetet med en ny översiktsplan bör påbörjas omgående. Kommunfullmäktige tog därmed beslut om att starta upp arbetet med en ny översiktsplan. Vill du veta mer om den antagna planeringsstrategin och arbetet med en ny översiktsplan för Salems kommun? Läs mer på undersidorna i menyn till höger! 

Salems kommuns planeringsstrategi

Nedan kan du ta del av Salems kommuns planeringsstrategi. I planeringsstrategin redogör kommunen för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Salems kommuns planeringsstrategi antogs den 14 december av kommunfullmäktige.

Den översiktliga bedömningen är att översiktsplanen anses vara aktuell men att arbete med en ny översiktsplan bör påbörjas omgående då planen snart inte kommer kunna anses vara aktuell längre. Detta då planeringsperspektivet är relativt kortsiktigt (fram till och med 2030) samt att ett fler planeringsfrågor bör beaktas i planen så som exempelvis klimatrisker och beredskaps- och säkerhetsfrågor. 

Här hittar du planeringsstrategin för Salems kommun i sin helhet.

Senast uppdaterad 11 juni 2024