Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Översiktsplan 2030

Alla kommuner ska, enligt Plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för ställningstaganden i markanvändningsfrågor hos kommunen, hos andra myndigheter och övriga.

Översiktsplanen ska ange kommunens ställningstagande i användningen av mark och vatten och hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen skall redovisa hur riksintressen ska tillgodoses. Riksintressen som ska skyddas enligt miljöbalken är till exempel Bornsjön och Mälarens kust med öar. Söderby sjukhus utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. Översiktsplanen skall även ange väsentliga riskfaktorer i kommunen och diskutera hur klimatförändringar kan påverka kommunen.

Översiktsplanen ska ses över av politikerna minst en gång per mandatperiod.

Översiktsplanen för Salems kommun 2030

Översiktsplanen för Salems kommun 2030” antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2018. Den gällande översiktsplanen gäller markanvändning med mera fram till år 2030.

Mer än 300 Salemsbor deltog med synpunkter via en webbenkät i arbetet med översiktsplanen under våren 2016. Ca 250 personer Salemsbor lämnade egna kommentarer under medborgardialogen.

Översiktsplanen för Salems kommun skall utgöra ett handlingsprogram för bebyggelseutvecklingen i Salem fram till 2030. Planen skall utgöra underlag för kommunala beslut om större investeringar i infrastruktur och i det kommunala serviceutbudet. Översiktsplanen ska även utgöra underlag för detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och områdesbestämmelser. Planen skall ge stöd för bygglovshanteringen.

Det beräknas byggas drygt 1 800 nya bostäder varav 177 småhus i Högantorp under planperioden. Under perioden 2018 till 2025 planeras över 1 100 bostäder det vill säga över 200 bostäder per år. Både Salems Centrum och Rönninge Centrum kommer att omvandlas till moderna centrum med nya bostäder, butiker och arbetsplatser. Flera nya bostadsområden planeras byggas både i kommundelarna Salem och Rönninge. Under perioden 2025-2030 redovisas även ett möjligt förändringsområde Högantorp med 177 småhus norr om E4:an.

I planen finns även avsatt mark för en ny skola i centrala Salem, förskolor och ett nytt äldreboende i kv Vitsippan i kommundelen Salem. Inom gångavstånd finns fyra tätortsnära natur- och kulturmiljöer avsatta som bevarandeområden. I miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplan finns förslag till enkla åtgärder för att minska miljöpåverkan lokalt och vara förberedd för klimatförändringar.

Senast uppdaterad 06 april 2022