Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åtgärder för Uttran och Uttrankalven

Uttran lider av övergödning och kommunerna Botkyrka, Salem och Södertälje som delar på sjön samarbetar för att förbättra tillståndet i Uttran.

Uttran inklusive Utterkalven utgör tillsammans en s.k. vattenförekomst. Den lider av övergödning och riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027. Kommunerna Botkyrka, Salem och Södertälje som delar på sjön, inledde 2017 ett samarbete för att förbättra tillståndet i Uttran. Utredningarna visade bl.a. att det läcker näring i form av fosfor från bottnarna, s.k. internbelastning, och att den behöver begränsas. Vi har därför beslutat att åtgärda fosforläckaget genom aluminiumbehandling. Åtgärden är medfinansierad genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Aluminiumbehandling

De tre kommunerna kommer tillsammans att åtgärda internbelastningen genom aluminiumbehandling, det innebär att fosforn binds kemiskt på sjöns bottnar. Metoden har använts framgångsrikt i flera andra sjöar i Stockholmsregionen. Aluminiumbehandlingen planeras ske under augusti 2023 och förväntas pågå under hösten.

Fosfor är ett av flera näringsämnen. I sjöar är fosfor oftast det begränsande näringsämnet, d.v.s. tillsätts mer fosfor så ökar tillväxten i sjön vilket kan leda till övergödning. Så är fallet i Uttran och Utterkalven. Stora mängder fosfor kan lagras i sjöns bottensediment och gå i lösning, när syreförhållandena är dåliga. På så sätt kommer fosfor upp i vattenmassan igen och spär på övergödningen, detta kallas för internbelastning. Fällning av fosfor i sedimenten är ett sätt att åtgärda internbelastningen.

Åtgärden innebär att, från en specialbyggd pråm, spruta ned aluminiumsalt i det översta sedimentet i djupare delar av sjöarna. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från bottnarna när förhållandena ändras.

Övriga åtgärder för Uttran

Kommunerna arbetar sedan tidigare även med att begränsa föroreningar som tillförs sjön från uppströms liggande områden (s.k. extern belastning). Aktuellt på senare tid i kommunernas åtgärdsarbete för Uttran:

Salem

I Salem restaureras våtmarken i Västra Garnudden vilket minskar belastningen på Uttran. Reduktionsfiske (utfiskning av vitfisk) sker i sjön Flaten. Kemisk och ekologisk balans förbättras i Flaten samtidigt som belastningen på Uttran minskar.

Botkyrka

I Botkyrka ska man bygga en reningsanläggning vid Lavretsbacken för rening av dagvatten som rinner till Utterkalven.

Södertälje

I Södertälje har man anlagt dagvattenvåtmarker vid Glasbergasjön vilket minskar belastningen även på Uttran.

Vanliga frågor och svar

Ni hittar vanliga frågor och svar om åtgärderna som vidtas för Uttran och Uttrankalven här.

Senast uppdaterad 28 juli 2023