Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Naturområden och naturreservat

Naturreservatet är det vanligaste sättet att skydda naturmiljöer i Sverige. Syfte är vanligtvis att långsiktigt bevara eller återskapa värdefull natur.

Ett naturreservat kan antingen bildas av en kommun eller länsstyrelsen och det kan ofta finnas flera skäl till varför en plats väljs ut som skyddsvärd. 

Miljöbalken anger bland annat:

 • Bevarande av biologisk mångfald
 • Tillgodose behov av område för friluftsliv
 • Skyddande, återställande eller nyskapande av skyddsvärda arter och naturmiljöer.

Hur vet jag att jag befinner mig i ett naturreservat?

Ett naturreservats gränser markeras med en snöstjärna mot blå botten. Det ska även finnas en karta som beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.

Vad får man får man göra i ett naturreservat?

Varje reservat är unikt och därför har varje reservat också egna föreskrifter. I allmänhet är naturligtvis klokt att vara extra varsam med miljön i dessa områden och tänka på att vissa lokaler är bebodda av sällsynta och ibland rödlistade arter. När det gäller Nedre Söderby, som är ett kulturreservat, är det också viktigt att känna till att man vandrar över värdefull kulturmark med spår långt bak i tiden. Vad som kan verka vara obetydligt kan ha ett stort historiskt värde! Nedan sammanfattas vad man inte skall göra i de reservat som Salems kommun ansvarar för:

 • Gräva eller på annat sätt skada fasta naturföremål.
 • Fälla träd, bryta kvistar eller skada levande så väl som döda träd.
 • Plocka eller gräva upp växter.
 • Fånga eller störa insekts- och djurlivet.
 • Fiska utan fiskekort.
 • Göra upp eld annat än på anlagda eldplatser.
 • Släppa lös sin hund. Hundar får heller inte befinna sig vid stränderna.
 • Rida.
 • Framföra fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser.
 • Parkera eller ställa upp husvagn eller liknande mellan 00.00 och 06.00.

I Salems kommun finns 2 kommunala naturreservat:

 • Garnuddens naturreservat
 • Nedre Söderby kulturreservat

Har ni frågor kring kommunens arbete med kultur- och naturområden går det bra att kontakta oss. 

Läs mer om naturreservat hos Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad 01 september 2022