Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trädinventering

Salem kommun har både ingått i större inventeringsprojekt av värdefulla träd samt genomfört inventeringar i samband med framtagande av detaljplaner. När kommunen tar fram en detaljplan kan vissa träd bedömas vara särskilt värdefulla. Kommunen kan då ta beslutet att det krävs marklov för att fälla dem. Som markägare bör du kontakta kommunen om du tänker fälla ett träd men känner dig osäker.

Under nio år har länsstyrelsen kartlagt och bedömt närmare 30 000 träd i Stockholm län. I denna inventering ingick Salem. Ansvaret för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter är ett av de uppdrag som Länsstyrelsen har för att bidra till uppfyllelsen av de nationella miljömålen. Syfte är att lyfta fram var skyddsvärda träd finns, kommun för kommun, för att på så sätt kunna underlätta arbetet med att skydda och bevara dem. I rapporten kan man läsa om trädens fördelning över Stockholms län, värden kopplade till dessa träd samt vilka hot och utmaningar som rapportens upphovsmakare ser i framtiden. Nedan följer korta utdrag för den som vill få ett smakprov på innehållet.

Skyddsvärda träd enkelt förklarade

I Länsstyrelsens rapport deffinieras begreppet skyddsvärda träd som ett samlingsnamn för jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa träd inkluderas också för sin särskilda betydelse för den biologiska mångfalden. Det är inte bara i naturmiljöer som man inventerat träd utan även i miljöer så som gårdsmiljöer, parker, kyrkogårdar och alléer. Bra att ha i minnet är att både träd som är levande och döda kan ingå i definitionen för skyddsvärda träd.  Intressant med inventeringen är att tätbebyggda kommuner ofta har en stor mängd skyddsvärda träd jämfört med landsortskommuner. Detta visar på att staden kan innehålla minst lika stora naturvärden som landsbygden.

Träden och den biologiska mångfalden

Tänk på ett träd som ett flervåningshus fullt med invånare. Högst upp bor naturligtvis fåglar och ekorrar men längre ned samsas många mindre invånare. Särskilt gamla och grova träd kan innehålla håligheter där ekoxar, myror och läderbaggar samsas om utrymmena. I trädens håligheter  skapas även något som heter mulm. Mulm är ett finfördelat material bestående av murket träd och exkremeter från vedlevande insekter. 

Ett döende träd är på sätt och vis fortfarande levande och rapporten uppskattar att 30 procent av våra skogslevande arter är beroende av förekomsten av död ved. Men den döda vedens kvalitet kan variera och därför är det viktigt att vi låter så mycket dött material som möjligt vara kvar och på så sätt skapa biologisk mångfald.

Skyddsvärda träd i Salems kommun

I Salem pekas 373 träd ut som skyddsvärda. Rapporten pekar också ut 19 kärnområden i Stockholmsregionen som har en särskilt hög andel skyddsvärda träd med betydelse för den biologiska mångfalden. För Salems del är naturområdet kring Bornsjön ett sådant kärnområde. I rapporten framgår även att Högantorp och Bergaholm är rika på skyddsvärda träd och den sort som dominerar är eken med 228 stycken. I mindre skala men ändå förekommande återfann man 25 Lindar, 28 Askar och 14 Hästkastanjer.

För mer läsning...

Utöver den heltäckande inventeringen av träd i Salem finns även en mer detaljerad inventering av värdefulla träd i Karlskronaviken. Inventeringen ägde rum i samband med framtagandet av detaljplanen och finns också som länk.

Den som vill läsa mer och hålla sig informerad om kommunens värdefulla träd rekommenderas också besöka Artdatabankens hemsida trädportalen.  Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd som drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad 14 februari 2019