Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar Uttran och Uttrankalven

Salem, Botkyrka och Södertälje delar på Uttran och Utterkalven, som tillsammans utgör en vattenförekomst, och inledde 2017 ett samarbete för att förbättra tillståndet i sjön. Utredningar visar bland annat att det läcker näring i form av fosfor från bottnarna, så kallad internbelastning, och att den behöver begränsas.

Vi planerar att åtgärda internbelastningen genom aluminiumbehandling, vilket innebär att fosforn binds kemiskt på sjöns bottnar. Metoden har använts framgångsrikt i flera andra sjöar i Stockholmsregionen. Aluminiumbehandlingen planeras ske under augusti 2023 och förväntas pågå under hösten.

Åtgärden är medfinansierad genom statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Vanliga frågor och svar

Hur går en aluminiumbehandling till? 

En båt med en tank av det verksamma ämnet kommer åka ut på sjön under sommaren och tillsätta ämnet till bottnen via en slang. Båten kommer sedan köra fram och tillbaka över sjön och sprida aluminiumet jämt över bottnen. Behandlingen behöver genomföras flera gånger för att binda all löslig fosfor till bottnen i sjön, annars kommer fosfor att läcka upp till vattnet igen med tiden och göra så att sjön blir grön och övergödd på nytt. 

Hur mycket aluminium är det som tillsätts? 

Under behandlingen 2023 beräknas det att tillsättas 88 ton aluminium till sjöns botten. Det låter mycket, men Uttrans botten upptar en stor yta. 

Aluminium är den metall som är i särklass vanligast i jordskorpan och tillskottet av aluminium utgör ingen fara för sjöns ekologi. Mark och sjösediment innehåller naturligt mellan 1-10 % aluminium i Sverige.  

Efter behandlingen minskade halten aluminium i vattnet med 81% jämfört med innan. Likaså andra metaller så som bly och kadmium minskade med ca 70%. Vattnet nu är klarare med undervattensväxter som både binder sedimentet och utgör en viktig livsmiljö för insekter och fiskyngel. Anledningen är att mängden tillgänglig fosfor i vattenmassan är mycket lägre och gör att algplankton som tidigare begränsat siktdjupet nu konkurreras ut av de vattenväxter som naturligt ska finnas i dessa vatten.

Kan man bada i sjön?  

Det går fint att bada i sjön under aluminiumbehandlingen (men simma inte fram till flotten undre pågående behandling). Risken för att giftiga algblomningar uppkommer minskar i och med behandlingen. Men om vattenytan ändå skulle täckas av sjok med algblomningar bör man inte bada. 

Kan min hund dricka vatten i sjön? 

Ja, det går bra. Ämnet som används vid behandlingen är densamma som används för att rena dricksvatten och aluminiumbehandlingen minskar risken för att giftiga algblomningar uppkommer. Men om vattenytan ändå täcks av sjok med algblomningar, ska hunden inte dricka vattnet. 

Är det farligt för fisken och annat djurliv i sjön med aluminiumbehandling? 

Södertälje, Botkyrka och Salems kommuner har i samarbete med forskare och konsulter modellerat hur mycket aluminium som kan tillsättas till sjön per behandlingstillfälle utan risk för att påverka livet i sjön negativt vid själva behandlingen. Den långsiktiga effekten av behandlingen är att sjön blir mindre övergödd och att mångfalden och djurlivet i sjön gynnas.  

Vi tar vattenprover från sjön innan, under och efter behandlingen för att säkerställa att pH hålls på en neutral nivå och att sjöns alkalinitet (känslighet för pH-svängningar) hålls på en god nivå. Vi kalkar även sjön i förebyggande syfte för att alkaliniteten ska fortsätta ligga på en god nivå.

Är aluminium skadligt för undervattensväxterna? 

Referenssjöar visar att aluminiumbehandling ger ett klarare vatten och ger ökad växtligheten under ytan. Vi har inte sett några tendenser på att aluminiumet har varit skadligt för växterna, tvärtom har det visat att aluminiumbehandling varit en förutsättning till att växterna kunde börja växa från första början, eftersom ljus börjat nå ner till bottnen. 

Hur mycket beräknas aluminiumbehandlingen kosta? 

Aluminiumbehandlingen i Uttran beräknas kosta drygt 11 mnkr. Kostnaderna är fördelade på Botkyrka, Salem, Södertälje och medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Har du frågor eller funderingar om aluminiumbehandlingen? 

Vid frågor om etablering och behandling, kontakta Vattenresurs AB på 08-584 807 70.

Senast uppdaterad 28 juli 2023