Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dvärgpipistrell fotograferad av Odd-Geir Berge

Fladdermöss

Salems kommun har tillsammans med andra kommuner i Södertörn inventerat fladdermöss i 45 lokaler. I Salems kommun har fladdermöss inventerats i Skårby, Karlskronaviken, Garnudden, Ersboda och i Källdalen.

Samtliga svenska fladdermusarter är nattaktiva och tillhör familjen läderlappar. De lever av insekter som de fångar med hjälp av 'ekopejling' med ultraljud. Fladdermöss förekommer i en rad olika naturtyper och även inne i bebyggelsen, beroende på art. Lövrika miljöer - framförallt ädellövskog - med halvöppen och varierad vegetationsstruktur, kombinerat med grunda näringsrika sjöar och vattendrag, hör till de viktigaste livsmiljöerna för fladdermöss.

För att vila under dagen, övervintra eller föda upp ungar söker sig fladdermössen till ihåliga träd, grottor och även byggnader. Genom att sätta upp fladdermusholkar i områden där de brukar jaga kan man förbättra fladdermössens möjligheter att hitta skyddade vrår.

Alla våra fladdermöss är skyddade av både EU-lagstiftning och svenska Artskyddsförordningen. De får inte fångas, dödas eller flyttas, och boplatserna får inte förstöras. Fladdermöss skadar inte hus eller livsmedel. Däremot ger de oss ekosystemtjänster genom att äta stora mängder insekter, av vilka vissa är skadeinsekter i våra trädgårdar. De är också goda indikatorer på landskapets naturkvalitéer.

Inventering 2017-2018

Vid inventeringen påträffades det två rödlistade fladdermusarter i Salems kommun som klassas som starkt hotade enligt Artdatabanken, dammfladdermus och sydfladdermus. Andra arter som har påträffats i Salems kommun är: vattenfladdermus, fransfladdermus, gråskimlig fladdermus, nordfladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell och mustasch/taigafladdermus.

Du kan läsa mer i rapporten. 

Senast uppdaterad 25 juli 2019