Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vattenskoter och andra motordrivna farkoster på vatten

Det här gäller för motordrivna farkoster på vatten i Salems kommun.

Detta gäller för Uttran

Enligt Länsstyrelsens föreskrift (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafik, gäller förbud mot högre fart än sju knop i den del av sjön Uttran som är belägen öster om en nord-sydlig linje dragen genom Ensta ös västra udde.

Sjöpolisen ansvarar för att fartbegränsningen efterlevs. För vattenskoter gäller andra regler, (se nedan).

I Uttran får du inte längre åka i högre fart än sju knop i östra delen av Ensta ö.Motordrivna farkoster får inte åka i högre hastighet än sju knop till öster om västra udden av Ensta ö i Uttran.

Detta gäller för vattenskoter

Enligt vattenskoterförordningen är det en farkost vars längd understiger fyra meter, med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och som har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä snarare än befinner sig i den.

Regler för vattenskotrar

De svenska bestämmelserna har inte prövats mot EU-reglerna. Detta har lett till stor missuppfattning att körning med vattenskoter skulle vara oreglerad förutom ålderskrav på 15 år. I väntan på att regeringen ändrar förordningen om vattenskotrar så gäller miljöbalken, sjötrafikförordningen och länsstyrelsens författningssamling.

Kort sagt, miljöbalken reglerar de allmänna aktsamhetsreglerna som alltid gäller i kontakt med natur- och miljö. Sjötrafikförordningen innebär att den som kör vattenskoter betraktas som befälhavare i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför till exempel båtar på sjön. Det innebär bland annat att respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. Läs mer om dessa regler.

Vad som gäller i Salems kommun framgår tydligast i Länsstyrelsens förordning. Vattenskoterkörning är generellt inte tillåtet annat än i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Vad som är allmänna farleder beslutas av sjöfartsverket och finns markerade i sjökorten.

Får man köra vattenskoter någonstans i kommunen?

Svaret är nej tills eventuella anpassningar till EU-regler införts. I Salems kommun finns inga farleder och heller inga områden som länsstyrelsen godkänt för vattenskoterkörning (Uttran, Dånviken, Flaten, Bornsjön, Tullan).

Miljöpåverkan vid körning med vattenskoter

Miljöpåverkan av vattenskotrar har utretts i förarbetena till vattenskoterförordningen (prop. 1992/93:97). Störningarna handlar både om bullerstörningar och påverkan på djur- och växtliv. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område, kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas som mycket störande. Körning med vattenskoter i anslutning till badplatser kan även medföra risk för påkörningsolyckor. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och är mycket viktiga för såväl fågellivet som fiskbeståndet. Vattenskoterkörning kan också ställa till med skada i andra områden med störningskänsligt fågelliv.

Senast uppdaterad 21 juli 2022