Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Övervakningsprogram för sjöar

Salems kommun har tillsammans med Botkyrka kommun haft ett gemensamt övervakningsprogram över Tumbaåns avrinningsområde. För att följa Tumbaåns sjösystems utveckling har månadsvisa mätningar utförts i området sen 1997. För Salems del tas prover i Flaten, Flatenån och Uttran.

Recipientkontroll

Uttran bedöms vara allvarligt belastade av näringsämnen, både internt och externt. Sjöarnas bottenvatten har höga nivåer av näringsämnen. Den stora näringsbelastningen har inneburit att sjöns bottenzon under långa tidsperioder har låga syrehalter och även har helt syrefria perioder. De låga syrenivåerna innebär att sjöns bottensediment släpper ifrån sig näringsämnen (fosfor) och bottnen blir därigenom en intern näringskälla.

Sjön Flaten och Flatenån bedöms vara belastad av näringsämnen och organiskt material. Flaten har tidvis syrefritt vatten som kan orsaka luktstörningar i form av svavelväte sommartid. Syrebristen kan även orsaka fiskdöd vintertid då sjön täcks av ett tjockt lager is en längre period.

Kommunens vattenplan 2017-2021

I blåa blocket till höger kan ni ta del av kommunens vattenplan 2017-2021.

Åtgärder för Uttran och Utterkalven hösten 2023

Uttran och Utterkalven lider av övergödning och riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027. Salem, Botkyrka och Södertälje kommuner har därför beslutat om åtgärder för att begränsa läckaget av fosfor från bottnarna. Läs mer om åtgärderna som vidtas här.

Senast uppdaterad 28 juli 2023