Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Cistern

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar för villa- eller gårdscisterner med volym 1-10 kubikmeter. Tillsynsansvaret inkluderar även rör- och slangsystem som är kopplade till tankarna.

I cisterner förvaras olika brännoljor där flampunkten är högre än 55 grader som till exempel dieselolja. Cisterner kan installeras ovan mark, i mark, inomhus eller utomhus och ska besiktas regelbundet av ackrediterade kontrollorgan vart tredje, sjätte eller tolfte år. Cisterner ska vara lätt åtkomliga för tillsyn. De ska vara konstruerade på ett sådant sätt att de är täta, ger ett tillfredsställande skydd mot brand, är skyddade mot korrosion samt kan motstå normalt tryck och väder. Alla öppna cisterner ska dessutom ha en tillverkningsskylt på väl synlig plats. Av denna ska framgå tillverkare, tillverkningsår, tillverkningsnummer, volym, beräkningstemperatur och innehållets högsta densitet. Rester av diesel- eller eldningsolja betraktas som farligt avfall och ska lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall.

Bygg- och miljöenheten utför tillsyn enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och miljöbalken. Tillsynen sker för att säkerställa att miljön inte påverkas negativt på grund av läckage till mark och vatten. Du som verksamhetsutövare bär ansvaret att anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till bygg- och miljönämnden, att regelbunden besiktning sker av ackrediterat kontrollorgan samt att kontrollrapporter finns tillgängliga för miljöinspektörer vid tillsyn.

Anmälan

Anmälan till bygg- och miljöenheten ska göras vid nyinstallationer, vid utbyte av gamla cisterner mot nya, vilket inkluderar även rörsystem. Anmälan ska även göras då du tar ett gammalt cistern åter i bruk eller om den tas ur bruk. E-tjänsten/blanketten för anmälan hittar du i vår e-tjänsteplattform.

Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter kan du läsa mer på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) hemsida. 

Senast uppdaterad 29 april 2024