Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Luftkvalitet

Halten luftföroreningar i Sveriges tätorter kan vara så hög att den orsakar skador på människors hälsa, växtligheten och kulturföremål. Varje kommun är därför skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen.

Luftföroreningarna behöver minska 

Luftföroreningar orsakar skador på skog, grödor och andra organismer. De innebär också en ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar. Dessutom kan luftföroreningar orsaka irritation i luftvägarna och försvåra livet framför allt för astmatiker och allergiker. 

Därför behöver partikelutsläppen från vägtrafik, arbetsmaskiner och småskalig vedeldning minska. Utsläppen av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen behöver också minska, eftersom de bidrar till bildningen av marknära ozon. Du kan läsa om hur kommunen arbetar för minskade utsläpp i kommunens översiktsplan.

Läs också mer på Östra Sveriges luftvårdsförbund om hur luftkvaliteten är där du bor. 

Senast uppdaterad 01 februari 2024