Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72

Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2023, KF § 8, att anta detaljplan för Södra Hallsta. Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

I området Södra Hallsta, i Rönninges centrala delar, planeras för e􀆩tt nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Den nya bebyggelsen planeras längs med Salemsvägens sträckning för att􀆩 forma en förlängning av Rönninge centrum.

Inom området föreslås bostäder i radhus och flerbostadshus med en varia􀆟ton av hyresrä􀆩tter och bostadsrä􀆩tter. I e􀆩tt av flerbostadshusens bo􀆩ttenvåning möjliggörs ett􀆩 LSS-boende. En ny förskola för 100 barn planeras i Södra Hallstas norra delar. Södra Hallsta innefattar en mindre del av ett􀆩 större skogsområde som fortsä􀆩tter norrut mot Bornsjön.

Genom planområdet kommer en ny tvärförbindelse a􀆩tt anläggas med sy􀅌fte att􀆩 avlasta Rönninge centrum från biltrafik och fungera som in- och u􀆞tfart 􀆟till det nya bostadsområdet. Salemsvägen får en ny utformning med bredare gång- och cykelbana, två nya busshållplatser och en cirkula􀆟tionsplats. Centralt inom bostadskvarteret planeras en större bostadsgård för lek och utevistelse för samtliga boende inom området. Fundamenten från Rönninges gamla dansbana finns kvar inom området. I samband med uppförande av det nya bostadskvarteret planeras en ny dansbana, på samma plats som 􀆟 tidigare. Delar av planområdets skogspar􀆟tier kommer a􀆩tt bevaras och kommer fortsa􀆩tt kunna ny􀆩ttjas för naturlek och rekrea􀆟tion.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 500 meter norr om Rönninge centrum med Salemsvägen i öster och Rönningevägen i väster.