Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Buller

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för bullerstörningar som upplevs i bostäder, undervisningslokaler, vårdlokaler, offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde samt utomhus i Salems kommun. När det gäller buller på arbetsplatser så är det Arbetsmiljöverket som utövar tillsynen.

Hur mycket får det låta?

Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person, men det finns dock riktvärden som bygg- och miljöenheten förhåller sig till i sin bedömning. Riktvärdena är olika beroende på om ljudet kommer från till exempel trafikinfrastruktur, industriell verksamhet eller byggen, takfläktar eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om de riktvärden som finns för hur mycket det får låta inomhus i bostäder och offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. 

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om riktvärden och vägledningar kring bl.a. buller från byggplatser, industrier, idrottsplatser, vägar och järnvägar samt motorbanor.

Buller från byggarbetsplats

Byggbuller är ofta oregelbundet och vid de mer bullriga momenten överskrids ofta gällande riktvärden. På grund av att bullret är så extremt oregelbundet till karaktären, så är det också svårt att på ett pålitligt sätt utreda det. De bullrande arbetsmomenten är nödvändiga för att bygget ska kunna genomföras, och det är inte rimligt att hindra dessa att genomföras. Däremot att det rimligt att byggverksamheten pågår inom rimla tider under dygnet, och det innebär att inga bullrande moment bör ske innan kl. 07 på morgonen eller efter kl. 22 på kvällen, d.v.s. att nattsömnen skyddas.

Vad kan jag själv göra om jag störs av byggbuller?

Om du störs av byggbuller ska du i första hand kontakta byggherren för att denne ska få en chans att hålla sig inom tiderna då det är "tillåtet" att bullra, d.v.s. mellan kl. 07 och 22. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunen via en klagomålsanmälan. Störningar får inte vara helt tillfälliga, utan ska pågå en viss tid för att det ska vara motiverat för kommunen att ställa krav på utredningar och/eller åtgärder.

Klicka här för att läsa Naturvårdsverkets information och riktlinjer om buller från byggplatser

Vad kan jag göra om jag störs av andra typer av buller? 

Precis som när det gäller byggbuller, så ska du först kontakta den verksamhet eller person som är ansvarig för den störande bullerkällan. De måste få en chans att både utreda och eventuellt åtgärda den störande bullerkällan innan du vänder dig till bygg- och miljökontoret med en anmälan. Bullerstörningarna får inte vara helt tillfälliga för att det ska vara relevant att utreda den. 

I behov att mäta buller?

Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för en bullerkälla som orsakar störningar (fläkt, luftvärmepump, hiss etc.) så kan du behöva utreda hur mycket denna bullerkälla bullrar. För att bullermätningarna ska vara korrekta så behöver det vara någon med utbildning inom akustik som utför dessa bullermätningar. Om det inte finns någon kunnig inom företaget så kan du söka efter "akustikkonsult" på nätet och prata med några av dem angående utförande av mätningar. Det är alltså den som ansvarar för bullerkällan som har utredningsansvaret, och inte den som klagar på bullret. Bygg- och miljönämnden utför normalt inte bullermätningar i inledningsskedet.  

Var befinner jag mig när jag störs av buller?

Du kan störas av buller både inomhus och utomhus. När det gäller buller inomhus så är det främst i boningsrum som räknas, d.v.s. sovrum, vardagsrum, allrum, vilrum etc. Utrymmen såsom kök, hall, badrum räknas inte som boningsrum, och utreds normalt inte. 

För buller utomhus så är det främst ytor som ligger i anslutning till bostaden som är relevanta för att utredas för buller. Det kan vara balkongen eller uteplatsen på den egna tomten. 

Utomhus på allmänna platser är vanligen inte prioriterade för bullerutredningar. Om det skulle finnas en bullerkälla som du störs av när du är ute och promenerar så anses det rimligt att du nästa gång väljer en annan väg så att du själv undviker bullret. 

 

Senast uppdaterad 01 februari 2024