Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Buller

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för bullerstörningar i Salems kommun.

Hur mycket får det låta?

Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person, men det finns dock riktvärden som bygg- och miljöenheten förhåller sig till i sin bedömning. Riktvärdena är olika beroende på om ljudet kommer från till exempel trafikinfrastruktur, industriell verksamhet eller byggen, eller om det handlar om buller inomhus från till exempel ventilation eller tvättstugor.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om de riktvärden som finns för hur mycket det får låta inomhus i bostäder och offentliga lokaler. 

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om riktvärden och vägledningar kring bl.a. buller från byggplatser, industrier, vägar och järnvägar samt motorbanor.

Buller från byggarbetsplats

Byggbuller är ofta oregelbundet och vid de mer bullriga momenten överskrids ofta gällande riktvärden. Men den som bedriver en yrkesmässig verksamhet som en byggplats är ansvarig för att inte utsätta närboende för störningar som kan skada hälsan.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av byggbuller ska du i första hand kontakta byggherren för att denne ska få en chans att förbättra situationen. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunen via en klagomålsanmälan. Störningar får inte vara helt tillfälliga, utan ska pågå en viss tid för att kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och/eller åtgärder.

Klicka här för att läsa Naturvårdsverkets information och riktlinjer om buller från byggplatser

I behov att mäta buller? 

Bygg- och miljöenheten gör enbart indikerande mätningar av buller i tillsynsärenden eller klagomålsärenden, och kommer alltså inte ut och mäter på beställning. Sök efter "akustikkonsult" på nätet eller t.ex. gula sidorna om ni är i behov av att genomföra en regelrätt bullermätning. Det är normalt fastighetsägaren som ska ansvara för att utreda buller i bostäder. 

Störande buller inomhus

Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Den som driver en verksamhet är skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. Det betyder alltså att företag inte får åstadkomma buller. Som privatperson får du inte heller orsaka så höga ljudnivåer att det räknas som buller.

Störande buller utomhus

Utomhusbullret i Salems kommun kommer främst från vägtrafiken och tågtrafiken. Det finns nationella riktvärden för buller från trafik på väg och järnväg. Naturvårdsverket har i olika allmänna råd gett riktvärden för buller från olika typer av verksamheter. 

Verksamhet som ger upphov till buller är miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet.

Senast uppdaterad 13 februari 2019