Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunalt vatten och avlopp

I kommunens detaljplanelagda områden finns ett kommunalt vatten och avloppsledningsnät utbyggt. I Bornsjöområdet, men också i delar av tätorten finns fortfarande en del enskilda avlopp kvar. I takt med att kommunen förtätas och detaljplaneläggs byggs även den kommunala VA-anläggningen ut.

Dricksvatten

Salem har inget eget vattenverk utan köper allt vatten från Stockholm vatten. Vattnets kvalitet kontrolleras kontinuerligt, både på vattenverket i Norsborg och i ledningsnätet.

Avlopp

Allt som spolas ner i avloppet kommer till vårt avloppsreningsverk. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som tops, bindor, kondomer, bomull, fimpar, kattsand, kemikalier, mediciner och fett.

Vad får jag spola ner?

Förutom toalettpapper är det endast avföring och kroppsvätskor som kan spolas ner i toaletten. Allt annat ska slängas i papperskorgen eller lämnas in på miljöstationer.

Vanligt avfall och hur det ska hanteras:

Brännbart:

Bindor, bomull, cigarettfimpar, kondomer, plåster, tamponger, tops, blöjor, tvättlappar.

Komposterbart:

Hushållspapper, matrester. 

Återvinningscentralen:

Lösningsmedel, olja, rakblad, kemikalier, färgrester.

Apoteket:

Medicin, kanyler.

Lätt trycksatt avlopp (LTA)

Huvudmannen, kommunen, väljer typ av VA-system utefter områdets förutsättningar. En LTA-anläggning väljs ofta om det är kuperad mark.

LTA-enheten tillhör fastighetens VA-installation och placeras på tomtmark utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt. LTA-enhetens placering ska ske i samråd med kommunen och det är viktigt att kommunen har tillgänglighet för drift och underhåll. Kommunen svarar för inköp och leverans samt drift, underhåll och förnyelse av LTA-enhetens pump vid normalt slitage.

Fastighetsägare svarar för installation, drift, underhåll och förnyelse av ledningar inom tomten till förbindelsepunkten. Fastighetsägaren svarar även för installation av LTA-anläggningens anordnande av elledningar för drift av pump och automatik (larm) jämte anslutning av dessa ledningar till fastighetens el-central.

Elförsörjningen anslut till 3-fas 10 A trög över två separata säkringsgrupper, en för pumpmotor och en för larm vid hög vattennivå. Larm ska placeras på en plats som man dagligen vistas på, till exempel kök eller hall.

Elcentral ska vara placerad ovan mark i medföljande skåp. Det skall tydligt framgå vilken säkring som går till pumpen respektive larmet (märk säkringarna i elskåpet).

Värmekabeln i isolerlådan från pumpenheten till förbindelsepunkten

Kommunen rekommenderar att elförsörjningen till värmekabeln i isolerlådan, från pumpenheten till förbindelsepunkten, alltid är på. Om pumpen behöver starta måste vattnet kunna pumpas iväg i ledningen från pumpenheten till förbindelsepunkten. En ledning förlagd i en isolerlåda där värmekabeln är avstängd riskerar att frysa vid kalla vintrar. Pumpen kommer då att försöka pumpa iväg vattnet tills den går sönder, vilket medför kostnader som fastighetsägaren får stå för.

Skötsel

VA-avdelningen sköter, underhåller och förnyar LTA-pumpen under förutsättning att larm finns inkopplat och fungerar. Det får ej heller tillföras föremål i avloppet som kan skada pumpen. Det enda som får spolas ner är kroppsvätskor och toapapper, det vill säga absolut inte fett, tamponger, bindor, hår, fimpar, kattsand et cetera. Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. Som nämnt ovan ansvarar även fastighetsägaren för att ledningar och pumpenheten inte ska frysa (genom att isolera luckan).

Senast uppdaterad 07 december 2021