Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.

Omhändertagande av dagvatten

Omhändertagande av dagvatten kan ske på olika sätt. I de områden där det är möjligt ska dagvattnet omhändertas lokalt (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten = LOD). Där det inte går att omhänderta lokalt till exempel på grund av att marken består av berg eller dylikt, har kommunen möjlighet att bygga system för omhändertagande. Vatten från gator och andra hårdgjorda allmänna ytor ska alltid omhändertas. 

Dagvatten från gator

Dagvatten från gator kan innehålla näringsämnen, metaller och andra ämnen som bör omhändertas och renas innan det släpps ut i närliggande sjöar och vattendrag. Många sjöar och vattendrag nära bebyggelse är övergödda på grund av näringstillförsel till exempel från dagvatten, men också från jordbruk, enskilda avlopp med mera. I Salem arbetar vi aktivt för att minska belastningen på våra sjöar och har byggt fyra dagvattendammar för rening av dagvattnet innan det når recipienten. 

Tvätta bilen på anpassad anläggning istället för hemma

Om någon står och tvättar bilen på en gata så räknas tvättvattnet som dagvatten eftersom det är vatten som tillfälligt rinner på en hårdgjord yta.

Tvätta inte bilen på gatan eller annan asfalterad yta. Tvättvattnet rinner då oftast ner i en dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat våra sjöar och i havet. Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller bland annat lösningsmedel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester. De flesta av dessa ämnen är skadliga för fiskar och andra vattenlevande djur och organismer. Om du gärna vill tvätta bilen hemma så är det bäst att göra det på gräs- eller grusyta långt bort från dagvattenbrunnar, diken och vattendrag. Använd alltid miljöanpassade bilvårdsprodukter.

Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid en anläggning, automattvätt eller gör-det-själv-hall, som renar tvättvattnet och återanvänder det så att vi inte får lösningsmedel och oljerester till reningsverket. Anledningen till att vi inte vill ha dessa ämnen i reningsverken är att vi har som mål att kunna använda slam därifrån som växtnäringsmedel utan att riskera kvalitén på maten som odlas.

Motortvätt 

Motortvätt ger ett kraftigt förorenat tvättvatten som kräver särskild omhändertagning. Utför därför aldrig en motortvätt någon annanstans än på en särskilt utrustad verkstad.

Senast uppdaterad 13 februari 2019