Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems stadskärna

Den 31 maj 2021 (KS § 77) beslutade kommunstyrelsen att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Salems stadskärna. En förutsättning för uppdraget var att kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslag till strukturplan, vilket fullmäktige gjorde vid sitt sammanträde den 17 juni 2021 (KF § 29).

Den 6 november 2023 (KS § XX) beslutade kommunstyrelsen att skicka ut framtaget förslag till detaljplan på samråd.

Samråds- och remisstiden pågår mellan den 10 november och den 12 december.

Två samrådsmöten kommer att hållas under november 2023. Samrådsmötena hålls i Lilla Murgrönan (ingång på baksidan av Salems bibliotek).
Måndag 20 november kl 18.30-20.30
Torsdag 23 november kl 15.30-17.30

Vad är en detaljplan?

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett större kvarter eller som i det här fallet, 10 kvarter. Detaljplanens syfte är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, skola, publika ändamål eller park, men också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får bebyggas. 

Detaljplanen består alltid av en plankarta och en planbeskrivning där plankartan är ett juridiskt bindande dokument och planbeskrivningen innehåller en beskrivning av de avvägningar och ställningstaganden som gjorts när planen tagits fram. 

Mer om hur detaljplaneprocessen fungerar går att läsa här på kommunens webbsajt.

 

Planområdets läge

Planområdet för Salems stadskärna är lokaliserat i Salems kommun, i de centrala delarna av kommundelen Salem. Planområdet omfattar inte hela Salems centrum, men består av bland annat befintligt kommunhus, bibliotek- och samlingslokalen Murgrönan samt Skyttorps förskola. Vidare består planområdet av en grusad bollplan, lekplats, ett grönstråk och delar av gatorna Säbytorgsvägen, Skyttorpsvägen, Säbyhallsvägen och Fredriksbergsvägen. Planområdet omfattar cirka sex hektar.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadskärna inom kommundelen Salem. Stadskärnan ska utformas med en småskalig karaktär och detaljrika miljöer för att skapa en levande stadsdel för alla. Detaljplanen ska tillskapa ny bostadsbebyggelse i form av cirka 600 bostadslägenheter i flerbostadshus. Planen ska även möjliggöra ett parkeringshus, ett nytt medborgarhus, nya torg, cykel- och gångstråk samt en ny park.

Planskede & uppskattad tidplan

Samråd.

Salems kommun har uppskattat följande tidsplan för framtagandet av detaljplanen för Salems stadskärna. Tidsplanen kan komma att förändras. 

Samråd         kvartal 4, 2023

Granskning kvartal 2, 2024 

Antagande kvartal 4, 2024

Markägoförhållanden

Inom planområdet finns totalt sju fastigheter. Sex av fastigheterna är kommunala och en av dem är privatägd. De kommunala fastigheterna som helt eller delvis ingår i planområdet är Salem 5:2, Salem 5:14, Salem 5:20, Salem 5:24, Salem 5:31 och Skyttorp 1. Den privatägda fastigheten som delvis ingår i planområdet är Salem 5:13 som upplåts med tomträtt genom Stockholms stads exploateringskontor.