Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gator, trafik och parkering

Förslaget till ny detaljplan innebär att ett nytt, lokalt gatunät i Skyttorpskvarteren behöver byggas. Flera befintliga gator samt gång- och cykelstråk får delvis ny utformning. Boendeparkering kommer att erbjudas i ett parkeringshus i Skyttorp och parkeringsgarage under vissa bostadskvarter. Kommunen tillför 70 parkeringsplatser i garage som ersättning för de 38 platser som idag finns på Säbyhallsvägen.

Nedan återges huvuddragen i trafik- och parkeringslösningar i detaljplanen. I planbeskrivningen på sid 21-25 finns mer utförliga beskrivningar. En trafikutredning har också genomförts och finns att läsa här.

Gator

Detaljplanen för Salems stadskärna berör fyra kommunala vägar: Skyttorpsvägen, Säbytorgsvägen, Säbyhallsvägen och Fredriksbergsvägen.

Huvudanslutningen till Skyttorpskvarteren kommer att ske från Skyttorpsvägen i norr. Ytterligare en anslutning, endast för infart, kommer också att anläggas från Säbytorgsvägen i öst. Inom kvarteret byggs en helt ny gatustruktur för att kunna tillgodose behoven för de framtida bostäderna och lokalerna. Stort fokus har lagts på tillgänglighet och säkerhet där gatan anläggs som ett gångfartsområde. Parkering koncentreras till parkeringshuset i kvarter A. Gatorna kommer att trafikeras av renhållningsfordon, utryckningsfordon, fordon för avfallshantering och hemtjänst. Genom att utforma Skyttorpskvarterts gator som gångfartsområde hålls trafikmängden låg och buller- och säkerhetsproblematik begränsas.

Förslag till ny gatustruktur. För större bild, högerklicka och välj Öppna i ny flik.

Säbytorgsvägen kommer att behålla sitt nuvarande läge men dess funktion kommer att påverkas av tillkommande och förändrade anslutningsgator. En signalreglerad korsning anläggs vid korsningen med Säbyhallsvägen för att underlätta säker in- och utfart till  köpcentrumets parkeringsplats. 

Eftersom att Säbyhallsvägen är den enda infarten till Salems centrum och dess övriga funktioner som exempelvis skola och ishall har gatan projekterats med en tydlig struktur. 

Fredriksbergsvägens funktion behålls till stor del. Gatans vändplan i norr breddas och flyttas för att skapa koppling till de garageinfarter som anläggs i kvarter I och J. 

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar beskrivs på separat sida tillsammans med park och torg.

Parkering

Parkeringsbehovet för området kommer att lösas inom kvartersmark med främst parkeringshus eller parkering i kvarterens källarplan. Parkeringstal för området är i snitt cirka 0,75 platser per lägenhet. Detta innebär att det totala behovet är cirka 540 platser och tillgodoses inom detaljplanen. 

Kvartersindelning. För större bild, högerklicka och välj Öppna i ny flik.

I kvarter A tillhandahålls samtliga parkeringsplatser för Skyttorpskvarteren. Totalt skapas cirka 300 parkeringsplatser i ett kombinerat bostadshus och parkeringshus. 

I bottenvåningarna inom kvarter G och H föreslås parkering i underjordiskt garage. Inom kvarter G planeras cirka 70 platser skapas för besökande till medborgarhuset och till kommunens fordon. Dessa ersätter också de 38 platser som idag finns på kommunal mark närmast bollplanen. Inom kvarter H planeras för cirka 80 till 90 boendeparkeringsplatser. 

Kollektivtrafik

Vad gäller kollektivtrafik planeras inga förändringar. 

Senast uppdaterad 10 juni 2024