Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Park, torg, gång- och cykelvägar

Inom planområdet skapas en ny park och två nya torg. Gång- och cykelvägar förnyas och rustas upp för att skapa trygga och trevliga stråk genom området och fram till köpcentrumet. Nedan finns en sammanfattning av de olika beståndsdelarna. En närmare beskrivning av föreslagen gestaltning av allmän platsmark finns i Gestaltningsprogrammet, sidan 18-26.

Salemparken sedd från bron på Säbytorgsvägen. Gångstråket under bron kommer från Fågelsången och leder vidare bort mot nordväst. Parken kan t.ex. innehålla lekplats, liten bollplan, scen knuten till medborgarhuset mm, och kantas av bostadshus till vänster och medborgarhuset samt bostadshus till höger.

Salemparken

I dagsläget består ytan av en större grusplan, en multifunktionell bollplan, som kallas ”kulan” och en mindre lekplats. Salemparken planeras få karaktären av en stadspark och kommer att vara en del av det befintliga grönstråket i dalgången. Parken ska utgöra en naturlig plats för all aktivitet. En samlingsplats med scen för kommunens event som hämtar inspiration från en amfiteater i parkmiljö blir den naturliga mittpunkten. En stor lekplats skapas i den västra delen av parken, där solljusförhållandena är goda.

Situationsplan för Salemparken.

Två nya torg

I planområdet skapas två nya torg. Vid medborgarhusets entré kommer det att anläggas ett torg som har arbetsnamnet Kulturtorget. Torget ska bli en öppen mötesplats med möjlighet att ta en fika eller koppla av. Kulturtorget utformas med en flexibilitet för att möjliggöra olika typer av tillställningar, torghandel eller uppställning av ”food trucks” och kunna förändras över tid.

Situationsplan för Kulturtorget utanför medborgarhuset.

Kulturtorget ligger framför entrén till medborgarhuset.

Det andra torget ligger i Skyttorpskvarteren och inramas av bostadskvarteren B, C och D samt parkeringshuset/bostadshuset (kvarter A).

Gång- och cykelvägar

Inom planområdet planeras för flera gång- och cykelstråk. De följer i huvudsak samma sträckning som befintliga stråk men planeras att upprustas och förfinas. I många fall får gång- och cykelvägarna ny inramning av nya parken, nya torg och bebyggelse. Gång- och cykelvägar utförs i asfalt för att öka tillgängligheten och framkomligheten.

Gångstråk enligt förslaget till detaljplanen för Salems stadskärna.

Cykelstråk enligt förslaget till detaljplanen för Salems stadskärna.

Senast uppdaterad 10 juni 2024