Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förslag till ny bostadsbebyggelse

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga omkring 600 nya bostäder, fördelat på 9 kvarter med flerbostadshus. Ett viktigt mål är att skapa ett varierat utbud. Det ska skapas bostäder med varierande storlek, från 1:or upp till lägenheter med 5-6 rum, och att det ska byggas både bostadsrätter och hyresrätter.

Bostadshusens placering

Inom den norra delen av planområdet, Skyttorpskvarteren, skapas en ny stadsmiljö med sex bostadskvarter (B-F), varav ett är ett kombinerat bostads- och parkeringshus (A). Mot centrumparkeringen ges plats för ett bostadskvarter (H), ett kvarter utgörs av ett nytt medborgarhus (G). I söder skapas två nya bostadskvarter (I och J).

Kvartersindelning. För större bild, högerklicka och välj Öppna i ny flik.

Skyttorpskvarteren sett från söder upp mot torget. HSB:s föreslagna bebyggelse i vänster bildkant. I mitten bortom torget finns parkeringshuset. I fonden till höger finns New Livings förslag till bostadskvarter.

Salemstråket från söder (kvarter I och J). Till vänster nytt bostadshus på den plats där nuvarande Murgrönan ligger. Till höger nytt bostadshus på platsen där nuvarande kommunhus ligger. I fonden till höger skymtar köpcentrum.

Gestaltning av bostadshusen

Generellt eftersträvas en småstadskänsla för de nya kvarteren, med relativt små kvarter och med måttligt antal våningar. De flesta hus i förslaget har fyra våningar, några har fyra våningar plus ytterligare 1-2 indragna våningar högst upp. Alla bostadskvarter har egen skyddad innergård och tanken är att Skyttorpskvarteren blir gångfartsområde och därmed trevligare och tryggare för fotgängare, cyklister och barn. För samtliga bostadskvarter möjliggörs lokaler i bottenvåningarna. 

Under planarbetet har ett gestaltningsprogram tagits fram. Gestaltningsprogrammet innehåller vägledande gestaltningsprinciper för kvartersmark respektive allmän platsmark i Salems stadskärna. I gestaltningsprogrammet finns beskrivningar på ambitionen för gestaltningen bostadskvarter för bostadskvarter.

Du hittar mer information om gestaltningen här.

Vem ska bygga bostäderna?

När detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft avser kommunen att sälja mark till exploatörer (bostadsutvecklare eller byggföretag). Bostadsbebyggelsen i detaljplaneförslaget har arbetats fram i samarbete mellan kommunen, HSB, New Living och Balder som också givits option på att köpa mark för att bygga bostäder och några kvarter kommer att erbjudas fler exploatörer när detaljplanen närmar sig färdigställande. Processen och tidsplanen för det är inte fastställd. Kommunen kommer inte bygga några bostäder i egen regi.

Senast uppdaterad 10 juni 2024