Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gestaltningsprinciper

Som ett komplement till förslaget till detaljplan har kommunen tagit fram ett gestaltningsprogram för Salems stadskärna. Gestalningsprogrammet ger en indikation om kommunens och deltagande exploatörers ambitioner för hur ny bebyggelse kan komma att se ut. När kommunen så småningom säljer mark till bostadsutvecklare och byggföretag ingår gestaltningsprogrammet som en del i avtalet mellan parterna.

Längre ned på sidan återges huvuddragen i gestaltningsprogrammet.

Gestaltningsprogrammet i sin helhet finns tillgängligt här.

Salemparken som inramas av bostäder och medborgarhuset.

Vad menas med gestaltning?

I projekt av den här typen syftar uttrycket gestaltning i huvudsak på hur byggnader, gator, torg och park ska se ut rent visuellt men också på hur publika ytor kan användas. Gestaltningsprogrammet anger ambitionsnivåer på hur fasader ska utformas och färgsättas, materialval, hur många våningar som är lämpliga, var det finns möjlighet till uteplatser, gårdar eller balkonger och hur bottenvåningar ska utformas. 

För allmänna platser som gator, gång- och cykelvägar, torg och park indikeras bland annat mått och utformning av markbeläggning och förekomst av träd, buskar och annan grönska.

Hur ska gestaltningsprogrammet användas?

Gestaltningsprogrammet kommer användas i fler olika sammanhang:

  1. Som en intentionsförklaring (avtal) mellan parter som ska bygga i Salems stadskärna.
  2. Som en designmanual för arkitekter och övriga projektörer.
  3. Som stöd vid bygglovsprövningen.
  4. Som utvärderingsgrund efter genomförandet.

Den nya stadskärnan

Visionen för Salems nya stadskärna är att skapa en lugn och gåvänlig miljö med småstadskaraktär. Planeringen utgår från olika sätt att röra sig vilket ger en grund i form av ett finmaskigt nät av gator och stråk. Mellan dessa stråk och gator bildas kvarter i olika former. Allmän plats ska ges stor omsorg i detaljering och materialval. Stadskärnan har lite olika karaktär beroende på läge; inorr (nuvarande Skyttorpsskolan) skapas en helt ny stadsmiljö med sex kvarter och ett litet torg, mot centrumparkeringen ges plats för två nya kvarter varav ett kan vara ett nytt medborgarhus. I söder skapas två nya bostadskvarter med verksamheter i bottenplan. 

Principer för gestaltningen

Den framtida gestaltningen av Salems stadskärna ska bygga på några grundprinciper:

  • Känslan av att röra sig i en småstad
  • Relativt små, och tydliga kvarter
  • Byggnadshöjder på 4 våningar + ytterligare 1-2 indragna våningar.
  • Stor variation i arkitektur, fasadmaterial, färgsättning mm
  • Trivsamma publika ytor som uppmuntrar till att möten
  • Att röra sig till fots eller cykel underlättas

Det finns mer att läsa om principerna i gestaltningsprogrammet. Där finns också rikligt med illustrationer och skisser, både vad gäller bebyggelse och publika ytor.

Senast uppdaterad 14 november 2023