Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 80-83

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2023 att sända det av Plan- och exploateringsenheten upprättade planförslaget på samråd och remiss. Samrådstiden pågår mellan 11 april och 11 maj 2023.

Planområdets läge

Planområdet är beläget direkt söder om Rönninge centrum. 

Planens syfte

Syftet med en planändring för detaljplanen Kv. Engelsberg är att reglera tillåten exploatering till endast friliggande enbostadshus samt att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse med höga kulturhistoriska värden inom planområdet.

Planskede

Detaljplanen är utställd på samråd till 11 maj. Det innebär att du senast den 11 maj 2023 kan lämna synpunkter på planförslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på adress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Säby Torg 16, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Märk ditt mail med “ÄDP Engelsberg”.

 

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 12 april 2023