Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 80-83

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2024 att sända det av Plan- och exploateringsenheten upprättade planförslaget på granskning och remiss. Granskningstiden pågick mellan 23 februari och 17 mars 2024.

Planområdets läge

Planområdet är beläget direkt söder om Rönninge centrum. 

Planens syfte

Syftet med en planändring för detaljplanen Kv. Engelsberg är att reglera tillåten exploatering till endast friliggande enbostadshus samt att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse med höga kulturhistoriska värden inom planområdet.

Planskede

Detaljplanen har varit utställd på granskning mellan 23 februari till och med 17 mars. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför antagande.

 

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08-532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 07 juni 2024