Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av kv Petersberg, plan 83-19

Detaljplanen vann laga kraft den 9 mars 2016.

Detaljplanen upprättades med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 7§ i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015.

Planområdets läge

Planområdet ligger i sydöstra delen av Söderby Park som är beläget i den östra delen av Salems kommun. Planområdet omfattar cirka 2 633 kvadratmeter och är privatägt. Planområdet ligger cirka 30 meter från kommungränsen mot Botkyrka.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av antalet bostäder inom kvarteret Petersberg, från 52 till 61 stycken. Det maximala antalet bostäder inom kvarteret i gällande detaljplan är uppnått och att utöka antalet bostäder bedöms lämpligt. Detaljplanen medger byggrätter för 11 bostäder i tre radhuslängor, vilket innebär en utökning av antalet tillåtna bostäder i kvarteret Petersberg från 52 till 61 stycken.

Senast uppdaterad 04 juli 2018