Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Områdesbestämmelser för Sjöudden, plan 87-02

Områdesbestämmelserna vann laga kraft den 15 juli 2010.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer väster om Rönninge station längs Sjöuddsvägen och en del av Dånviksvägen, i kanten av Rönninge tätort norr om järnvägen, vid Dånviken och intill kommungränsen mot Södertälje

Planens syfte

Syftet med områdesbestämmelserna är att begränsa fritidshusens storlek för att i möjligaste mån förebygga ytterligare permanentbosättning i området, och på så sätt minimera näringsbelastningen från enskilda avlopp till sjön Uttran som är klassad som särskilt ekologiskt känslig.

I kommunens översiktsplan anges att Sjöudden bör detaljplaneläggas på sikt, men att en rad andra områden är mer brådskande. Områdesbestämmelser upprättas i avvaktan på detaljplaneläggning, eftersom trycket är stort på att få bygga ut och bosätta sig permanent i Sjöudden.

Planskede

Bestämmelserna har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 13 april 2018