Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring genom tillägg till detaljplan för kv Prästkragen, plan 82-67

Planändringen vann laga kraft 2006-11-15 och är ett tillägg till gällande plan 82-34.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 2 kilometer nordost om Rönninge station. Planförslaget omfattar fastigheterna Blåklockan 1-34, Linnean 1-18, Tussilagon 1-22, Prästkragen 1-21, Vallmon 1-22, Blåklinten 1-28 och Ljungen 1-21.

Planens syfte

Huvudsyftet med denna planändring är att möjliggöra kompletteringar av befintliga huvudbyggnader inom rubricerat område, trots att byggrätten enligt gällande detaljplan genom detta överskrids. Kompletteringar som skall kunna godkännas består bland annat av utbyggnad av burspråk, taktäckta uteplatser, inglasade uterum, inbyggda eller vanliga förstukvistar med mera. Avsikten är att i planändringen möjliggöra kompletteringar som fångar upp områdets karaktär och skapar en god helhetsverkan, genom att bifoga så kallade typlösningar, i form av ritningar. Dessa ritningar avses läggas fast i planen.


Planändringen omfattar dels ändring och komplettering av gällande planbestämmelser, dels komplettering av planbeskrivning tillhörande gällande plan och dels genomförandebeskrivning (ny).

Senast uppdaterad 04 juli 2018