Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tallåsen 18 m.fl. plan 83-23

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2021 § 41 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Tallåsen 18 m.fl. Planskedet är i ett tidigt stadie. En preliminär tidplan ska tas fram.

Planområdets läge

Planområdet ligger inom kommundelen Söderby och är beläget inom riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB 17]. I nära anslutning till planområdet finns småhusbebyggelse och äldre flerbostadshus av kulturhistoriskt värde. De berörda fastigheterna är Tallåsen 18, Tallåsen 19 och Salem 5:3.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett nytt flerbostadshus och eventuellt småhus. Detaljplanen syftar även till att konvertera ett boende för ensamkommande till lägenheter.

Planskede

Inför samråd

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 30 april 2021