Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Sanatoriet 1 m.fl., plan 83-24

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2022 § 44 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Sanatoriet 1 och del av Salem 5:3. Planskedet är i ett tidigt stadie.

Planområdets läge

Planområdet ligger inom kommundelen Söderby. I nära anslutning till planområdet finns småhusbebyggelse och äldre flerbostadshus av kulturhistoriskt värde.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i två nya flerbostadshus. Viktiga aspekter att utreda i planarbetet är anpassningen till kulturmiljön, geotekniska förhållanden, infart och parkering samt den framtida användningen av den befintliga byggnaden "Kapellet".

Planskede

Just nu pågår arbetet inför samråd.

Handlingar

Handläggare

Senast uppdaterad 29 augusti 2022