Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förslag till medborgarhus i Salems stadskärna

I förslaget till ny detaljplan för Salems stadskärna finns plats reserverad för ett medborgarhus. Medborgarhuset föreslås placeras nära simhallen, på nuvarande bollplanen utmed Säbyhallsvägen. Tanken med det nya medborgarhuset är att ersätta nuvarande biblioteket och samlingslokalerna i Murgrönan och det nuvarande kommunhuset.

Vy från gångstråket utanför nuvarande simhallen och utefter Säbyhallsvägen. I mitten ligger medborgarhuset och dess entré från kulturtorget. Bortom medborgarhuset skymtar bostadskvarter H. Till höger ligger köpcentrumets parkering.

En initial målbild för ett nytt medborgarhus kan sammanfattas i följande punkter:

  • Salems medborgarhus ska vara en inkluderande och öppen mötesplats och kulturarena för alla medborgare i Salem.
  • Salems medborgarhus ska vara ett välfungerande servicecenter riktat mot medborgarna.
  • Salems medborgarhus ska vara en modern och effektiv arbetsplats för kommunens tjänstemän och politiker. 

Medborgarhusets betydelse för området

Utblick över förslag till ny park sett från bron på Säbytorgsvägen. Till vänster syns först bostadskvarter H och där bortom medborgarhuset.

Salems centrum är en av två centralorter i kommunen. I översiktsplanen beskrivs att Salems centrum kommer att omvandlas till ett modernt  centrum med ett stort antal nya bostäder, nya butiker och nya kontorsarbetsplatser. Det kommersiella utbudet i centrum till stor del är beroende av vilket befolkningsunderlag som finns i närområdet, men också vilket flöde av människor som kan skapas i området. Kommunen har inget direkt inflytande över kommersiella utbudet men kan genom att möjliggöra fler bostäder och genom att planera för andra verksamheter i området som ett medborgarhus bidra till att centrum blir ett frekventerat besöksmål.

Medborgarhusets betydelse för projektet Salems stadskärna kan sammanfattas i följande punkter:

  • Ett centralt beläget medborgarhus bidrar till att lyfta hela områdets attraktivitet. 
  • Nuvarande kommunhus och Murgrönan avvecklas till förmån för att bygga bostäder på de platserna. Det innebär att antalet nya bostäder i området växer från ursprungligen planerade 400 st till omkring 600 st. Det är bra för handeln i området och för att skapa mer liv och rörelse i området. 
  • Medborgarhuset blir kommunens investering för att utveckla området.

Medborgarhusets förhållande till detaljplanen

I besluten som ledde fram till att inleda detaljplanearbetet för Salems stadskärna pekade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ut att i den nya planen ska plats reserveras för ett medborgarhus. 

För att det ska gå att bedöma hur mycket plats som behövs för ett nytt medborgarhus behövs en initial bedömning av storlek på byggnad som kan komma att krävas. Det kräver i sin tur en bedömning av vilka funktioner som medborgarhuset ska fylla. Därför genomfördes hösten 2022 en förstudie om detta.

Det är värt att poängtera att förslaget till detaljplan, det pågående samrådet om detaljplanen, kommande granskning och kommande antagande av detaljplanen endast berör placering, volym och vissa grundläggande gestaltningsprinciper för medborgarhuset. Beslut om arkitektur, funktioner, finansiering, upphandling mm. blir föremål för en eller flera särskilda kommunala beslutsprocesser. 

Senast uppdaterad 10 november 2023