Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förslag till detaljplan för Salems stadskärna

Den 31 maj 2021 (KS § 77) beslutade kommunstyrelsen att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Salems stadskärna. En förutsättning för uppdraget var att kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslag till strukturplan, vilket fullmäktige gjorde vid sitt sammanträde den 17 juni 2021 (KF § 29).

Planområde Salems stadskärna.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett större kvarter eller som i det här fallet, 10 kvarter. Detaljplanens syfte är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, skola, publika ändamål eller park, men också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får bebyggas. 

Detaljplanen består alltid av en plankarta och en planbeskrivning där plankartan är ett juridiskt bindande dokument och planbeskrivningen innehåller en beskrivning av de avvägningar och ställningstaganden som gjorts när planen tagits fram.

Läs mer om hur detaljplaneprocessen fungerar i Salems kommun.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadskärna inom kommundelen Salem. Stadskärnan ska utformas med en småskalig karaktär och detaljrika miljöer för att skapa en levande stadsdel för alla. Detaljplanen ska tillskapa ny bostadsbebyggelse i form av cirka 600 bostadslägenheter i flerbostadshus. Planen ska även möjliggöra ett parkeringshus, ett nytt medborgarhus, nya torg, cykel- och gångstråk samt en ny park.

Planområdets läge

Planområdet för Salems stadskärna är lokaliserat i Salems kommun, i de centrala delarna av kommundelen Salem. Planområdet omfattar inte hela Salems centrum, men består av bland annat befintligt kommunhus, bibliotek- och samlingslokalen Murgrönan samt Skyttorps förskola. Vidare består planområdet av en grusad bollplan, lekplats, ett grönstråk och delar av gatorna Säbytorgsvägen, Skyttorpsvägen, Säbyhallsvägen och Fredriksbergsvägen. Planområdet omfattar cirka sex hektar.

Planområde och berörda fastigheter inom området.

Markägoförhållanden

Inom planområdet finns totalt sju fastigheter. Sex av fastigheterna är kommunala (brun färg) och en av dem är privatägd. De kommunala fastigheterna som helt eller delvis ingår i planområdet är Salem 5:2, Salem 5:14, Salem 5:20, Salem 5:24, Salem 5:31 och Skyttorp 1. Den privatägda fastigheten (blå färg) som delvis ingår i planområdet är Salem 5:13 som upplåts med tomträtt genom Stockholms stads exploateringskontor.

Planskede och uppskattad tidplan

Salems kommun har uppskattat följande tidsplan för framtagandet av detaljplanen för Salems stadskärna. Tidplanen kan komma att förändras. 

Samråd: kvartal 4, 2023

Granskning: kvartal 2, 2024 

Antagande: kvartal 4, 2024

Handläggare

David Höijertz, planarkitekt, david.hoijertz@salem.se

Johanna Henningsson, planarkitekt,  johanna.henningsson@salem.se

Senast uppdaterad 10 november 2023