Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rönninge Kungsgård och Björknäs, plan 81-73

Planprogram för Rönninge Kungsgård antogs av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018. Kommunstyrelsen beslutade samma datum att uppdra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Rönninge Kungsgård och Björknäs.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka en och en halv kilometer väster om Rönninge Centrum och väster om sjön Flaten. 

Planens syfte

Syftet med detaljplanen för Rönninge Kungsgård och Björknäs är att möjliggöra förtätning i form av flerfamiljsvillor och villabebyggelse och ge skydd till befintlig bebyggelse som har kulturhistoriskt värde. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut inom området och en strandpromenad föreslås längs Flatensjöns strand. 

Planskede

Just nu pågår arbetet inför samråd.

Handläggare

Planarkitekt
David Höijertz
david.hoijertz@salem.se 

Planarkitekt 
Johanna Henningsson
johanna.henningsson@salem.se

Senast uppdaterad 07 juni 2024