Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högantorp 3:8 (Svalbacken), plan 84-02

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 § 59 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Högantorp (Svalbacken). Planskedet är i ett tidigt stadie. Frågor om bl.a. VA och trafik ska utredas och en preliminär tidplan ska tas fram.

Planområdets läge

Planområdet ligger i de norra delarna av Salems kommun, ca 10 km från Salem centrum. Området omfattar ett obebyggt, kuperat skogsområde strax norr om Högantorpsvägen. Den berörda fastigheten är Högantorp 3:8.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. En ny väg på ca 150-200 m syftar till att ansluta den nya bebyggelsen till Högantorpsvägen

Planskede

Inför samråd

Handläggare

Planarkitekt
Jonas Hanifi
08 532 592 68
jonas.hanifi@salem.se

 

Senast uppdaterad 30 april 2021