Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Björknäs, plan 81-71

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka en kilometer väster om Rönninge centrum och direkt söder om sjön Flaten. Planområdet ligger i anslutning och längs med västra stambanan. Totalt innefattar området cirka fem hektar.

Planens syfte

Planen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse och struktur inom området. Planen syftar även till att möjliggöra för upp till två nya byggrätter, skydda befintlig bebyggelse som blivit utpekad av kulturhistoriskt värde, bredda Dånviksvägen som korsar området, bygga ut avskild gång- och cykelbana samt att upphäva strandskyddet inom planområdet.

Planskede

Inför samråd.

Handläggare

Planarkitekt                                             
Johanna Henningsson                           
08 532 592 20                                          
johanna.henningsson@salem.se        

Senast uppdaterad 14 juli 2021